Åsa Lindestams blogg: Fler mansmottagningar kan hejda våldet

torsdag 11 september 2008

Fler mansmottagningar kan hejda våldet


Kvinnomisshandel är ett av de mest utbredda samhällsproblem vi har. Det förebyggande arbetet med män måste stärkas, anser riksdagsledamot Åsa Lindestam (s).

JÄMSTÄLLDHET. Sverige har haft en positiv utveckling på jämställdhetsområdet. Men det går alldeles för långsamt! Ett område som är särskilt eftersatt är mäns roll. Ett av de stora hindren för jämställdhet är mäns problem med våld, anser Hans Åberg som är psykolog på en av landets få mansmottagningar i Uppsala.
Regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor var ett steg i rätt riktning. Dessvärre kritiseras insatserna för att vara för generellt skrivna för att fungera som redskap. Framförallt är delen om män alldeles för svagt utvecklad. Kvinnomisshandel är ett av de mest utbredda samhällsproblem vi har. Få förövare sitter bakom lås och bom. Då behövs fler insatser än inom kriminalvården. Det förebyggande arbetet ute i samhället bör stärkas.
Hans Åberg anser att våld är ett medvetet beteende som man måste få hjälp med att ändra. Ändå finns bara 20 mottagningar som specialiserat sig på att arbeta med män. Vi politiker måste se till att de blir fler. Mansmottagningarna har verktygen som behövs för att jobba mer förebyggande.
Även Norge kan tjäna som förebild. Där har man inom den offentliga vården arbetet med mäns våld mot kvinnor i närmare tjugo år. Dessutom förbereder man, som första land, en jämställdhetslag med mannen i fokus.
Jag ser med skepsis på regeringens föreslag om att knyta ihop alla dagens lagar mot diskriminering till en ny lag. Fördelar finns med ett samlat grepp, men jag tror att jämställdhetsfrågorna kommer få stryka på foten. Jämställdhetsombudsmannen försvinner nästa år.
Inom socialdemokraterna ser vi med oro på att män toppar statistiken över dålig hälsa, våld och kriminalitet. Forskning visar också att unga män ofta dör i situationer kopplade till mansrollen. Pojkar presterar dessutom påtagligt sämre än flickor i skolan. Den så kallade maktordningen mellan könen inverkar alltså starkt på våra liv. Den behöver ändras på för att vi alla ska få det bättre.
Att flickor generellt presterar bättre på alla utbildningsnivåer än pojkar är beroende av hur vi har organiserat samhället och vilka ideal vi tillmäter olika kön. Vi kan därmed också bryta den negativa utvecklingen.
I Söderhamn delade man i de fyra grundskolorna upp betygen upp på flickor och pojkar. Skillnaderna mellan könen och även mellan olika skolor blev tydliga. Det var särskilt pojkarna i en skola som drog ner snittet. Med svart på vitt kunde man börja göra något åt saken. Det har resulterat i högre betyg för alla det här läsåret.
Vi politiker kan, om viljan finns, bidra till att jämbördiga män och kvinnor blir samhällets ideal Men då måste vi också ge samhällets olika institutioner och organisationer de rätta verktygen att lyckas.
Jämställdhet handlar om alla människors lika värde. I den kampen har strävan alltid varit att skapa maktbalans mellan män och kvinnor. Låt oss fullfölja det arbetet!

Inga kommentarer: