Åsa Lindestams blogg: Sjukförsäkring och rehabkedja

onsdag 25 juni 2008

Sjukförsäkring och rehabkedja

Många känner i dag stor oro för sjukförsäkringen. Vad händer om jag blir sjuk? Vilken ersättning kommer jag att få? Kommer jag att bli uppsagd om jag blir sjuk under en längre tid? Och vad händer då?

Att frågorna ställs beror på att den moderatstyrda regeringen i rask takt lägger om sjukförsäkringssystemet. Den borgerliga regeringens politik har skapat osäkerhet mycket på grund av dåligt underbyggda förslag som nu riskerar att undergräva förtroendet för hela sjukförsäkringen.

I stället för att investera i människors möjligheter att faktiskt komma tillbaka, lägger regeringen hinder i vägen. Stödet utarmas till den som är sjuk samtidigt som arbetsgivarnas ansvar minskas. Därutöver skapas en krånglig sjukförsäkring. Ersättningsnivåer och tidsgränser kommer att vara beroende av vilken sjukdom man har. Efter sex månaders sjukskrivning riskerar individen att bli uppsagd och i värsta fall hänvisad till socialbidrag.

Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska man inte längre beakta den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet eller andra liknande omständigheter. Det betyder i praktiken att en barnskötare med familj i Söderhamn eller Norrbo kan tvingas flytta till Stockholm för att ta jobb som spärrvakt. Om hon eller han inte gör det, riskerar denne förlora både sin eventuella sjukpenning eller a-kassa.

Sedan valet och fram till idag har långtidsarbetslösheten tredubblats. I hälften av landets kommuner ökar utbetalningarna av socialbidrag/försörjningsstöd, då har man också bortsett från det stöd som ges till flyktingar.

Regeringen talar fint om rehabilitering, men av aktiva insatser ser vi inte en skymt. I stället sänks sjukpenningen kraftigt, men successivt. Försäkringskassans medel för köp av aktiva rehabiliteringstjänster har kraftigt reducerats. Arbetsgivarnas ansvar för medfinansiering liksom ansvar för att göra en rehabiliteringsutredning har tagits bort. Stödet till individen utarmas.

Vi socialdemokrater delar uppfattningen att det är viktigt med åtgärder. Vi ser också att människor med arbetsförmåga far illa av att gå sjukskrivna. Men vi tror inte på de metoder som den borgerliga regeringen valt med strikta tidsgränser, sänkta ersättningsnivåer och ut från både arbetsplats/arbetsmarknad och socialförsäkring. Att efter sex månader få en bedömning av om jag klarar något jobb på arbetsmarknaden hjälper inte mig om jag är allvarligt sjuk. Hjälper det dig? Att efter ett år förlora rätten till sjukpenning och tvingas ansöka om att få den förlängd underlättar inte min situation om jag är sjuk. Och vad händer om jag inte får förlängd sjukpenning och inte kan få ett arbete? Hur ska jag då få mitt dagliga bröd?

Vi socialdemokrater vill se en annan politik, en politik som tar ansvar. Chansen för människor att återkomma till arbete ökar med tidigare insatser som ligger närmare individen och arbetsplatsen. Den kräver att både arbetsgivaren och arbetstagaren tar sitt ansvar. Det är från arbetet man är sjukskriven och då måste arbetsgivaren delta i rehabiliteringen.
Den svenska välfärdsmodellen med försäkringar som omfattar alla, har ett stort stöd i Sverige. Men legitimiteten i socialförsäkringarna hotas nu.

Vi vill återupprätta förtroendet för sjukförsäkringen. När man blir sjuk ska man också vara trygg. Grundregeln för en hållbar sjukförsäkring måste vara att det finns incitament och skyldigheter hos alla berörda. Sjukförsäkringen är inget bidrag som man ska behöva tigga om eller riskera att förlora därför att arbetsgivarens eller samhällets stöd har brustit. Sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall vid arbetsoförmåga och fungera som en brygga tillbaka i arbetslivet. Det handlar om individens rätt till stöd och rehabilitering. Sverige tjänar på rättvisa.

Åsa Lindestam, riksdagsledamot (s), Söderhamn
Per Svedberg, riksdagsledamot (s), Norrbo

Inga kommentarer: