Åsa Lindestams blogg: juni 2008

onsdag 25 juni 2008

Sjukförsäkring och rehabkedja

Många känner i dag stor oro för sjukförsäkringen. Vad händer om jag blir sjuk? Vilken ersättning kommer jag att få? Kommer jag att bli uppsagd om jag blir sjuk under en längre tid? Och vad händer då?

Att frågorna ställs beror på att den moderatstyrda regeringen i rask takt lägger om sjukförsäkringssystemet. Den borgerliga regeringens politik har skapat osäkerhet mycket på grund av dåligt underbyggda förslag som nu riskerar att undergräva förtroendet för hela sjukförsäkringen.

I stället för att investera i människors möjligheter att faktiskt komma tillbaka, lägger regeringen hinder i vägen. Stödet utarmas till den som är sjuk samtidigt som arbetsgivarnas ansvar minskas. Därutöver skapas en krånglig sjukförsäkring. Ersättningsnivåer och tidsgränser kommer att vara beroende av vilken sjukdom man har. Efter sex månaders sjukskrivning riskerar individen att bli uppsagd och i värsta fall hänvisad till socialbidrag.

Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska man inte längre beakta den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet eller andra liknande omständigheter. Det betyder i praktiken att en barnskötare med familj i Söderhamn eller Norrbo kan tvingas flytta till Stockholm för att ta jobb som spärrvakt. Om hon eller han inte gör det, riskerar denne förlora både sin eventuella sjukpenning eller a-kassa.

Sedan valet och fram till idag har långtidsarbetslösheten tredubblats. I hälften av landets kommuner ökar utbetalningarna av socialbidrag/försörjningsstöd, då har man också bortsett från det stöd som ges till flyktingar.

Regeringen talar fint om rehabilitering, men av aktiva insatser ser vi inte en skymt. I stället sänks sjukpenningen kraftigt, men successivt. Försäkringskassans medel för köp av aktiva rehabiliteringstjänster har kraftigt reducerats. Arbetsgivarnas ansvar för medfinansiering liksom ansvar för att göra en rehabiliteringsutredning har tagits bort. Stödet till individen utarmas.

Vi socialdemokrater delar uppfattningen att det är viktigt med åtgärder. Vi ser också att människor med arbetsförmåga far illa av att gå sjukskrivna. Men vi tror inte på de metoder som den borgerliga regeringen valt med strikta tidsgränser, sänkta ersättningsnivåer och ut från både arbetsplats/arbetsmarknad och socialförsäkring. Att efter sex månader få en bedömning av om jag klarar något jobb på arbetsmarknaden hjälper inte mig om jag är allvarligt sjuk. Hjälper det dig? Att efter ett år förlora rätten till sjukpenning och tvingas ansöka om att få den förlängd underlättar inte min situation om jag är sjuk. Och vad händer om jag inte får förlängd sjukpenning och inte kan få ett arbete? Hur ska jag då få mitt dagliga bröd?

Vi socialdemokrater vill se en annan politik, en politik som tar ansvar. Chansen för människor att återkomma till arbete ökar med tidigare insatser som ligger närmare individen och arbetsplatsen. Den kräver att både arbetsgivaren och arbetstagaren tar sitt ansvar. Det är från arbetet man är sjukskriven och då måste arbetsgivaren delta i rehabiliteringen.
Den svenska välfärdsmodellen med försäkringar som omfattar alla, har ett stort stöd i Sverige. Men legitimiteten i socialförsäkringarna hotas nu.

Vi vill återupprätta förtroendet för sjukförsäkringen. När man blir sjuk ska man också vara trygg. Grundregeln för en hållbar sjukförsäkring måste vara att det finns incitament och skyldigheter hos alla berörda. Sjukförsäkringen är inget bidrag som man ska behöva tigga om eller riskera att förlora därför att arbetsgivarens eller samhällets stöd har brustit. Sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall vid arbetsoförmåga och fungera som en brygga tillbaka i arbetslivet. Det handlar om individens rätt till stöd och rehabilitering. Sverige tjänar på rättvisa.

Åsa Lindestam, riksdagsledamot (s), Söderhamn
Per Svedberg, riksdagsledamot (s), Norrbo

söndag 15 juni 2008

FRA


Bara så att alla vet: Jag tänker rösta nej till regeringes förslag och gå på vår reservation till förmån för den personliga integriteten.

onsdag 11 juni 2008

Investera i samhället


Vi, socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, är nu oroliga för vårt lands framtid. Den borgerliga regeringen förstår inte att ta vara på de goda tider som vi haft nu i ett par års tid. Deras ofinansierade skattsänkningar spär på inflationen och uppgången i sysselsättningen har börjat avstanna. Detta kommer att bli dyrt för vårt land. Redan nu har många företag svårt att hitta personal som har rätt kompetens för jobben. Därför hade man behövt investera i samhället, istället för att sänka skatterna.
Vi socialdemokrater vill agera på ett helt annat sätt. Vi vill investera i kreativitet och kunskap för vi vet att det ger god utdelning, både för enskilda människor och för vårt samhälle i stort. Kvalificerad arbetskraft behövs för att samhället ska fortsätta att utvecklas.
De yrkesinriktade utbildningarna behöver bli bättre så att de svarar mot arbetsmarknadens behov. Därför behövs större samverkan mellan skolan och arbetslivet. Vi måste satsa på de unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, likaväl som vi behöver ge de vuxna som saknar yrkesutbildning en andra chans i arbetslivet. Vi föreslår en satsning på Yrkesvux, som ska utformas så att de som har en utbildning med svag arbetsmarknad kan sadla om. Vi vill, kort sagt, att Sverige ska konkurrera med kunskap och med kompetens – inte med låga löner.
Företagande och entreprenörskap behöver stärkas för att bli en naturlig del i alla utbildningar. Fler behöver få kunskaper om vad det innebär att vara företagare. Det är inte så svårt att starta företag i dag men vi behöver modernisera regelsystemet. Det handlar till exempel om kontakter mellan myndigheter och företag.
Människors arbetslöshet måste brytas, det är slöseri med mänskliga resurser att låta folk gå arbetslösa. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, trots att de kanske har en god utbildning i sitt tidigare hemland. Därför är det angeläget att vi inrättar ett nationellt system för validering av kunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt skapa kompletteringsutbildningar för dem som kommer till vårt land.
Vi har idag en välfärd som är trygg och av god kvalitet. Vi har mindre klyftor i samhället än många andra länder. Vi har starka och ansvarstagande fackliga organisationer. Detta tillsammans ger oss ett bra och tryggt samhälle. Detta vill vi socialdemokrater fortsätta att bygga på, för ett nyskapande och modernt Sverige.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Roland Bäckman
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
socialdemokratiska riksdagsledamöter, Gävleborg

söndag 1 juni 2008

Rädda hemvärnet, Tornberg


Vi har fått många reaktioner på vår artikel om hemvärnet, här i tidningen och på andra sätt. Det förvånar oss inte. Som vi skrev, har hemvärnet en stark förankring hos det svenska folket. Hemvärnets insatser i det civila samhället är ovärderliga. Därför ska vi politiker se till att hemvärnet finns kvar och får möjlighet att utvecklas.
Jouni Rajala vill att nuvarande 60 bataljoner bevaras och att hemvärnet får en direktutbildning. Vi ställer oss bakom dessa förslag. Vi delar även hans uppfattning om att man måste se långsiktigt på vårt frivilligförsvar. Det får inte vara en utgiftspost i budgeten som anpassas efter tillfällig pengabrist.
Rajala menar också att det inte finns anledning att skjuta på regeringen, utan att bollen ligger hos riksdagsledamöterna. De ska agera över partigränserna för att rädda hemvärnet.
Vi fortsätter att kritisera den borgerliga regeringen. Det är regeringen som har gett ÖB de ekonomiska förutsättningarna för försvarets verksamhet. Den förre moderate försvarsministern Mikael Odenberg avgick i höstas just på grund av att anslaget var för snålt.
Vi anser att försvaret är en så viktig fråga, att det förtjänar breda politiska överenskommelser. Därför är centerpartisterna Stefan Tornbergs och Staffan Danielssons lovtal till hemvärnet inget annat än hyckleri.
Det var ju centern som avbröt det tidigare samarbetet med socialdemokraterna i försvarsfrågor. Centern anslöt sig till de övriga borgerliga partierna och står bakom den budget som ÖB nu försöker att hantera.
Tornberg och Danielsson kan, om de vill, rädda hemvärnet. De har ju i majoriteten i Sveriges riksdag idag. Gör som Svante Lejon föreslår, visa att det är riksdagen som styr landets försvar!
Vi gör allt som står i vår makt för att hemvärnet ska vara kvar.
Karin Åström, riksdagsledamot (s)
Åsa Lindestam, ledamot (s) i Försvarsutskottet