Åsa Lindestams blogg: maj 2008

söndag 18 maj 2008

Ökade kostnader för individ och familjeomsorg

Regeringens politik drabbar familjeomsorgen i Sandviken hårt – (s)-riksdagsledamöter besöker kommunen
– Individ och familjeomsorgen i Sandviken drabbas av kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Det är en följd av borgarnas totala brist på arbetsmarknadspolitik och åtstramningar inom sjukförsäkringssystemet, Här i Sandviken finns det en grupp ungdomar som aldrig får chansen, de har av den borgerliga regeringen förvisats till långtidarbetslöshet. Regeringen och dess företrädare i länet som Tomas Tobé (m) har misslyckats med sin politik. De långtidarbetslösa blir fler och allt yngre och regeringen och Tomas Tobé (m) står handlingsförlamade och tittar på, säger riksdagsledamot Raimo Pärsinnen (s).
- Den borgerliga regeringen drar ner på arbetsmarknadspolitiken och stramar åt sjukförsäkringssystemet. På detta har man försämrat a-kassan och fler har lämnat a-kassan och facket vilket på sikt leder till ökade kostnader för landets kommuner. När vi nu ser att konjunkturen börjar svikta och risken finns att fler hamnar utanför arbetsmarkanden och står utan trygghetsförsäkringar behövs det en ny politik en socialdemokratiskpolitik, säger Raimo Pärsinnen (s).
Gävleborgs (s)-riksdagsledamöter besöker Sandviken måndagen den 19 maj. Man kommer att besöka skolor, kvinnojouren och partiföreträdare för att diskutera problemen med de ökade kostnaderna för individ och familjeomsorgen.

fredag 16 maj 2008

Hemvärnet behövs

Hemvärnet har till uppgift att bevaka, skydda och stödja det civila samhället. Hemvärnssoldater utbildas till att klara dessa uppdrag. Därutöver har vissa förband specialiserat sig till särskilda uppgifter. Hemvärnet är den enda delen av försvaret som finns i hela landet och som sedan gammalt har en stark förankring hos det svenska folket.
Bilden som många av oss har av Hemvärnet överensstämmer inte med verkligheten. Idag är det inga löjliga gubbar som leker med bössor, utan välutbildade unga män och kvinnor som kan skydda samhället vid svåra påfrestningar. Uppgifterna har förändrats och moderniserats sedan andra världskrigets dagar.
Även om Hemvärnets uppgift är att bevaka viktiga skyddsobjekt, ser vi vanligen inte hemvärnssoldater i militära sammanhang, utan vid andra svåra situationer som samhället utsätts för. Det handlar om naturkatastrofer som snökaos och översvämningar, men också bekämpning av skogsbränder eller oljeutsläpp.
Inte minst viktigt är eftersök, när Hemvärnet strukturerat letar efter barn eller vuxna som försvunnit, som vi nyligen kunnat följa i media eller på nära håll. Soldaterna har god lokal- och personkännedom, varför deras insats är ovärderlig just vid eftersök.
Förra året omfattade hemvärnsförbands stöd till samhället över 40 000 timmar. Det är ett betydande bidrag till enskilda och kommuner, som drabbats av kris.
Nu är Hemvärnets framtid hotad. Antalet soldater har halverats till omkring 30 000 personer idag. Försvarsmakten tvingas av regeringen att planera för ytterligare minskning till 15 000 soldater. Det innebär bland annat nedläggning av utbildningsgruppen i Gävle. Man har också diskuterat att göra hemvärnet mobilt, att samma styrka ska kunna räcka till överallt i hela landet.
Hemvärnet ska spara, trots att det kostar lite i förhållande till hela Försvarsmakten. Regeringen ser inte Hemvärnet som den försäkring det är, när det oväntade plötsligt händer. Hemvärnet bygger på människors frivillighet, att hjälpa till vid kriser. Hemvärnet har också en uthållighet som vid behov sträcker över en lång tid.
Vi vill ha Hemvärnet kvar också i framtiden som skydd och stöd i närsamhället. Det behövs i hela landet. Hemvärnet måste få förutsättningar att finnas kvar och att fortsätta utveckla sin verksamhet egen utbildning och övning i de situationer där de behövs.
Försvarsministern har i riksdagen deklarerat att han ser Hemvärnet som en kvalificerad och modern del av insatsförsvaret. Därför förväntar vi oss att han i sin kommande proposition om försvaret står upp för denna deklaration inte bara i ord, utan också i handling.
Kaoset kring Försvarsmakten har varit stort under det senaste året. Enligt regeringen och försvaret krävs det mer och svårare arbetsuppgifter med mindre pengar. I denna turbulens riskerar man lägga ner fungerande och samhällsviktiga verksamheter som Hemvärnet. Det är oacceptabelt och oansvarigt. Nu är det hög tid för den borgerliga regeringen att ta sig samman och börja regera.

torsdag 15 maj 2008

Försvaret behöver långsiktighet!

Åsa Lindestam (s) :Försvaret behöver långsiktiga beslut inte snabba klipp
- Det kaos som Försvarsmakten befinner sig i nu är resultatet av den borgerliga regeringens försvarspolitik. Det säger sig själv att ekonomin inte går ihop när regeringen beställer en Ferrari men bara betalar för en Skoda, säger riksdagsledamot Åsa Lindestam (s) som är ledamot i försvarsutskottet
- Beslut fattas i helt fel ordning. Först måste vi bestämma vad Försvarsmakten ska kunna om fem år, sen ska vi anpassa organisationen. Här riskerar regeringen att i panik lägga ner bra fungerande verksamhet som hemvärnets utbildningsverksamhet i Gävle- utan att tänka på de ekonomiska eller samhälliga konsekvenserna. Något som kan bli mycket kostsamt.
- Vi socialdemokrater har tagit ansvar för försvarets ominriktning från ett förrådställt invasionsförsvar till ett insatsförsvar som kan användas här och nu. Det är vi beredda att fortsätta göra. Vi vill se breda politiska överenskommelser, inte snabba klipp. Reinfeldt bör kalla till partiledaröverläggningar.

tisdag 13 maj 2008

Förskolans dag! Nej till vårdnadsbidrag!Idag firas förskolans dag över hela landet. Förskolan är en av de viktigaste verksamheter samhället har. Det är också en av de mest uppskattade. När man mäter hur nöjda medborgarna är med olika kommunala verksamheter hamnar förskolan i topp, år efter år. Att den svenska förskolan håller världsklass har uppmärksammats av OECD och i en rad internationella jämförelser. Politiker och tjänstemän från hela världen kommer hit för att se och lära av den svenska modellen om hur man tar hand om och ger kunskap till de yngsta barnen.
Förskolan är hotad
Idag står förskolan inför sitt kanske värsta hot någonsin. De borgerliga vill byta väg, och satsa på vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället. Vårdnadsbidraget innebär att man får 3000 kronor i månaden om man avstår från förskola. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) skulle det kosta drygt tre miljarder om året om alla som inte använder förskola idag skulle ta ut detta bidrag. Eftersom regeringen inte lovat några nya pengar kommer dessa pengar att tas ur samma kommunala budget som finansierar förskolan. Naturligtvis kommer det att påverka förskolans kvalitet negativt, och i rena tjänster motsvarar kostnaden cirka 9 000 anställa i förskolan. Att införa en barnomsorgspeng innebär också att ta kommunala skattepengar från förskolan för att ge till föräldrar som ordnar sin barnomsorg på annat sätt. Då finns inga krav på utbildad personal eller läroplaner, och kvaliteten på barnomsorgen sänks.
Vi socialdemokrater har alltid värnat förskolan, ofta i hård strid mot de borgerliga som hållit emot. För tio år sedan införde vi en nationell läroplan för förskolan. Det var en markering av hur viktigt små barns lärande är. Under de följande socialdemokratiska regeringarna genomförde vi reform på reform för att förbättra förskolan. Vi gjorde den billigare med maxtaxan. Vi gjorde den mer tillgänglig när vi infört allmän förskola för fyra- till sexåringar, och införde rätt för arbetslösas barn att gå i förskola. Kommunerna fick mer pengar för att kunna anställa fler i förskolan, med resultatet att barngrupperna minskade. När den borgerliga regeringen tillträdde avbröt de satsningen. Resultatet är att antalet barn per anställd ökar. För hela landet motsvarar det cirka 1600 heltidstjänster i förskolan.
Fortsatta satsningar på förskolan
Vi vill införa allmän förskola för alla treåringar. Vi är för valfrihet mellan kommunala, privata och föräldrakooperativa förskolor, men vill kvalitetssäkra all förskoleverksamhet genom att ställa samma krav på att all verksamhet följer läroplanen och har utbildad personal. Barn och föräldrar har rätt till samma höga kvalitet – oavsett vem som utför verksamheten. Staten ska ge stöd genom att låta det så kallade lärarlyftet omfatta även förskolans personal, så att de anställda kan skaffa sig bättre pedagogisk kompetens och utveckla sina kunskaper, samtidigt som de arbetar halv- eller deltid. Det gör det också lättare för de barn som kan och vill börja lära sig läsa och skriva redan i förskolan. Till hösten kommer vi att föreslå ett ökat stöd till kommunerna så att de kan anställa fler i förskolan, och vi kommer att börja där behoven är som störst.
Vi är stolta över den svenska förskolan, och övertygade om att den är värd att bygga vidare på. Förskolan är inte något nödvändigt ont, som de borgerliga ibland tycks mena. Den är viktig för barnen, och vi vet att de allra flesta föräldrar håller med oss om detta. Därför kommer vi att ta strid för förskolan mot alla de borgerliga förslag som urholkar resurserna till förskolan, hotar kvaliteten och ökar barngrupperna.
Åsa Lindestam


Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

tisdag 6 maj 2008

Vi tar ansvar för försvaret!


Vi är beredda på att ta ansvar för försvaret – är regeringen det?
Situationen är djupt oroande. Regeringen har skapat kaos i Försvarsmakten. Borgerligheten beställer en Ferrari men betalar bara för en Skoda. Det säger sig själv att det är ohållbart. Regeringen har nu tvingat ÖB till panikåtgärder.
Arbetet måste göras i rätt ordning. Vi har en parlamentarisk Försvarsberedning som fram till i juni ska arbeta fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste först bli klart innan det går att diskutera Försvarsmaktens organisation. Det är kontraproduktivt att börja lägga ned förband innan vi bestämt vilket försvar Sverige ska ha.
Försvaret är den yttersta försäkringen i tider av oroligheter och en förebyggande kraft som ska användas för att bidra till vår säkerhet och fred i vår omvärld. Genom att förändra Försvarsmaktens uppdrag kan vi skapa en annan organisation anpassad efter dagens behov. Stödmyndigheternas organisation, t.ex. Förvarets materielverk och Pliktverket är inte tidsenliga och kan reformeras ytterligare. Service och underhåll kan drivas mer kostnadseffektivt. Vi har även pekat på bristerna i personalsammansättningen. Försvarsmakten har många höga officerare men saknar anställda som kan utbilda värnpliktiga. Det är inte ändamålsenligt.
Skattebetalarna ska inte behöva betala för mer än vad som krävs för att upprätthålla det försvar Sverige behöver. Vi socialdemokraterna tror att det går att spara på försvaret. Vi vill spara i samma nivåer som regeringen ca 4 miljarder kronor. Men till skillnad från regeringen ska de besparingarna gå till en förbättrad välfärd för alla - inte till skattesänkningar för de som tjänar mest.
En sådan besparing måste bygga på en grundlig analys. Om detta är vi överens med den före detta moderata försvarsministern Mikael Odenberg. Vi vill därför invänta Försvarsberedningens rapport. I dagsläget håller regering på att skära av alla frukter från grenarna utan att veta vad han ska trädet till.
Vi socialdemokrater har pekat på vikten av partiledaröverläggningar för att hitta blocköverskridande långsiktiga lösningar för försvaret. Med partiledaröverläggningarna hoppas vi komma överens om vilka förmågor som Sverige behöver på 25 års sikt. Försvars och säkerhetspolitiken en för viktig fråga för att hantera på det här oansvariga sättet.
Vi är beredda att ta ansvar – är regeringen det?
Anders Karlsson (s) ordförande i försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

söndag 4 maj 2008

S vill investera i framtiden


Den borgerliga regeringen tillträdde under en högkonjunktur med ordning på statens ekonomi och ökande tillväxt. Nu håller de goda tiderna att glida Sverige ur händerna. Regeringen förutspår i vårbudgeten ökad arbetslöshet och lägre tillväxt, men gör inget för att möta utvecklingen.
Det sämre ekonomiska läget syns också i kommunernas ekonomi. Kommunerna och landstingen beräknas gå med underskott de närmaste åren. Det kommer att drabba folk i vardagen. Regeringen talar om behov av "effektiviseringar". Det betyder större barngrupper i förskolan, inga nya resurser i skolan och längre vårdköer.
En bra förskola i hela landet gynnar barn och föräldrar. En förskola som rustar barnen tidigt med goda kunskaper lägger grunden för en bra skolstart. Det är den bästa investeringen för framtiden. Det möjliggör också för båda föräldrarna att kombinera föräldraskap och arbete.
Men den borgerliga regeringen går i motsatt riktning. Med vårdnadsbidraget och barnomsorgspengen riskerar kvaliteten i förskolan att urholkas.
Vi föreslår ett kvalitetsprogram för förskolan. Vi vill införa allmän förskola från tre års ålder. Barngrupperna ska minska och fler ska få möjlighet att gå en förskoleutbildning. Det tjänar barnen på och det tjänar Sveriges framtid på.
En viktig förlängning till detta är en mer kunskapsinriktad skola. Det handlar bland annat om högre kvalitetskrav i skolan och om bättre nationella jämförelser mellan skolor.
Vi vill också i vårt budgetalternativ satsa på den psykiatriska vården. Psykisk ohälsa påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. Det kan många gånger kräva vård, stöd och förståelse under en lång tid.
Det finns stora brister i vården för de psykiskt sjuka, det är en utmaning som kräver hårt arbete och resurser. Den borgerliga regeringen har inte lagt en enda ny krona på psykiatrin. Vi vill investera 1,4 miljarder kronor mer än regeringen för att höja ambitionsnivån på stödet till de psykiskt sjuka.
Socialdemokraternas prioritering är tydlig: jobben och välfärden går före skattesänkningar. Sverige tjänar på rättvisa.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

Försvaret förvandlas till sandlåda för Borg och Tolgfors


Försvarsministern sänker försvaret! Varje gång ÖB kommit med ett förslag till budget, där försvarsministern langar in den ena beställningen efter den andra och på så vis överskrider budget har ÖB försökt balansera och kommit med förslag till lösning. Varje gång har försvarsministern avfärdat detta med en axelryckning: "Det var fel lösning, hem och gör om". Varje beställning är dyrbar, Tchad, Jas, mer internationellt och med varje beställning följer en räkning både i pengar och i uppgifter. Men försvarsministern vill ha kakan och samtidigt tillåta att Borg äter upp den. Hur ska våra tjejer och killar kunna utbildas för internationella uppdrag när flera utbildningsplattformar läggs ner? Hur ska de kunna ha rätt utrustning när försvarsministern inte ser samband mellan internationellt uppdrag och splitterskyddad utrustning? Det perfekta vapnet/skyddet i form av SEP, splitterskyddat transportmedel, utbytbar till den konfliktnivå som läget kräver i form av att kunna lyfta på/av så att det anpassas till miljön? Nej, sa försvarsministern, det behöver vi inte! Nej, säger Borg, det är svartat hål i budgeten. Jag själv har på nära håll studerat försvarets budget och där är inte svarta hål snarare beställningar utan analys av vad vi egentligen behöver. Tänk så mycket de ska hinna förstöra på de två återstående sandlådeåren de har kvar...!