Åsa Lindestams blogg: 2013

söndag 15 december 2013

Tbilisi, Georgien några veckor efter valet

Besöker återigen Georgien för att se vad som hänt efter valet. Valaffischerna sitter kvar, några förstörda med utstuckna ögon men förvånansvärt många ser fräscha ut. Vinnaren i presidentvalet, nr 41 har flest förstås. Presidenten, Giorgi Margvelashvili står på vår dagordning på tisdag. Ikväll samlas vår grupp som mestadels kommer från socialister i Europa. Vi har två mycket spännande dagar framför oss.
Här är kallt och blåsigt, tiggaren jag gav pengar förra gången står fortfarande kvar vid samma gathörn. Det är en mycket krokig gammal man som ser ut att vara i stor behov av omhändertagande äldrevård. Undrar just hur det ser ut i detta land?
Besöket är tänkt som en fact findingresa, där vi med olika bakgrund träffar de flesta partiledare och även andra inflytelserika personer.
Det ska bli intressant att höra hur den nya ledningen vill styra landet och i vilken riktning de önskar att politiken ska röra sig åt.

tisdag 10 december 2013

Försvarsdepartementet i kammaren med utskott o minister just nu!

Denna debatt kan man följa på webben eller se i efterhand!
Här diskuteras budget för försvaret, personalförsörjningen och materialanskaffning.

onsdag 4 december 2013

Vidmakthållande och nyanskaffning, svar från ministern

Lägger ut detta så att ni kan hjälpa till att formulera ytterligare frågor eller interpellationer. Kan väl säga att jag inte är nöjd, tycker inte att svar gavs på det jag frågade om...men jag kan väl bli skapare!

Så här blev svaret på min fråga;


Svar på fråga 2013/14:153 av Åsa Lindestam (S) Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel

 

Åsa Lindestam har frågat mig om jag avser att tillsammans med regeringen snarast fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering.

Den 13 november i år besvarade jag en likartad fråga från Peter Jeppsson angående modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall (riksdagsfråga 2013/14:100).

Visbykorvetterna är under leverans i version 5, vilket förbättrar den samlade förmågan till ytstrid. Regeringen har även fattat beslut om halvtidsmodifiering av röjdykfartygenSpårö och Sturkö samt stridsbåt 90. Vidare har regeringen utökat den ekonomiska ramen för anskaffningen av en ersättare till signalspaningsfartyget Orion.

Försvarsmakten har budgeterat för halvtidsmodifiering av två korvetter av Göteborgsklass och ombyggnation av ytterligare två till vedettbåtar. Försvarsmaktens budgetunderlag behandlar inte ombyggnation av sex bevakningsbåtar. Försvarsmaktens perspektivstudie berör inte någon av de ovan nämnda åtgärderna.

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten beslutat att myndigheten ska framställa om regeringens medgivande för beställning av objekt och verksamheter som medför ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor eller i övrigt är av strategiskt betydelse. Regeringen tar löpande ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar när beredningskravet i regeringsformen och förutsättningarna för ett för verksamheten bra beslut i övrigt är uppfyllda.

Regeringen har sedan 2006 fattat beslut om betydande investeringar i Försvarsmaktens materiel för att säkerställa militär operativ förmåga. Regeringen tillsatte i maj 2013 även en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 2013:52). Syftet är att åstadkomma en mer ändamålsenlig ordning för styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar samt öka möjligheterna för riksdagen och regeringen att fatta investeringsbeslut på strategisk nivå.Det är av stor betydelse att omsättningen av marinstridskrafternas materiel svarar mot den långsiktiga planeringen för marinens och Försvarsmaktens samlade behov.

 Stockholm den 4 december 2013

 Karin Enström

måndag 2 december 2013

Nato fick besök

Vi i Försvarsutskottet var på snabbvisit i Nato, inbjudna av Anders Fogh Rasmussen. Det är alltid intressant att träffa honom. Han gav oss 4 anledningar till att fortsätta vara partner till Nato och att det är en stor fördel både för Nato o oss att vara det:

1.) Vi har möjlighet att delta i en stor kollektiv försvarsmission, exempel Libyen. Ingen land har kunnat gjort detta själv.

2.) Vi deltar i konsultation, är med i beslutsprocessen runt detta. Vi fick full insyn, även politisk.

3.) Interoperabilitet: Vi jobbar tillsammans. Nato har världens högsta standard. Då kan även Sverige delta i andra ledda operationer o då ha samma tekniska standard, en sorts "plug and play". Bra att vi nu är med i NRF. Islands luftövervakning kommer att betyda mycket. Vårt utvecklade samarbete inom Norden/Baltikum är bra, kommer att betyda mycket för Nato.

4.) Militär kapacitet ökar, det blir mer o mer mulitnationelllt samarbete. Svårare för varje enskilt land att klara sig själva. Smart defence är utvecklat, ex C17 där 12 länder gått ihop. Det konceptet ska vi använda i framtiden. Luftförsvaret behöver stärkas.

Alltid lika intressant, alltid lika öppenhjärtligt att samtala. Och vi ställde många frågor och fick många bra svar.

torsdag 28 november 2013

Försvarsmateriel

Lämnar in denna idag som skriftlig fråga:


Försvarsmakten och Försvarets Materielverk har tillsammans utrett behov av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel. I senaste budget och i Perspektivplan finns bland annat beslut om att Sverige ska ha 7 korvetter. I budget fanns summor angivet för att sätta igång detta. Även ombyggnation av sex bevakningsbåtar finns med i både budget o PerP.
 
Försvarsmakten har prioriterat bland annat detta.

Om budget överstiger 200 miljoner kronor måste beslut fattas även av regeringen. Så är inte fallet. På fråga i försvarsutskottet fick vi veta att regeringen prövar detta och stundtals säger regeringen nej till förslagen. Därmed blir material med tiden obrukbart och inte heller nyinskaffat.

 Min fråga är:

 Avser försvarsministern att snarast tillsammans med regeringen fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering?
 
 
Nu är det bara att vänta på ett icke-svar!

måndag 25 november 2013

Våld i nära relationer


Våld i nära relationer är idag ett omfattande samhällsproblem som berör alla. Mest omfattande är det våld som män utövar mot en kvinnlig partner.   

I Sverige uppger varje år 2-3 procent av befolkningen att de har blivit misshandlade och så har det sett ut under en längre tid. En tydlig majoritet av de våldsbrott som utförs, både riktade mot män och kvinnor, utförs av män.

Förra året anmälders nästan 30 000 fall av misshandelsbrott mot kvinnor. Majoriteten av dessa fall skedde i hemmet, i nära relationer. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor i Sverige av en man. Våld och hot fortsätter att vara en del av kvinnor och barns vardag, varje dag.

De senaste 10 åren har väldigt lite hänt. Mäns våld mot kvinnor är lika omfattande. Lika många kvinnor dör. Våldtas. Trakasseras sexuellt. Även sjukvårdens uppger att man har oförändrade siffror för hur många misshandlade som söker vård. Trots att regeringen sedan 2007 sjösatt flera handslingsplaner visar utredningar från Brottsförebyggande rådet att det är osäkert om de gett någon effekt.

Våldet mot kvinnor är strukturellt, det tenderar att vara grövre än våldet mot män och det är oftare upprepat, enligt rapporter från Brottsförebyggande rådet. Det är ett internationellt samhällsproblem.

Flickor över hela världen får tidigt lära sig att de måste undvika risker. Det är en del av en kvinnas vardag och ansvar att inte utsätta sig för våld, att inte bli för berusad, ha för kort kjol eller vara på fel ställe och prata med fel person. 

Vi behöver arbeta brett för att förebygga våldet i nära relationer. Kopplingen mellan manlighet och våld måste brytas för att bygga en bättre mansnorm och lyfta fram män som bra förebilder. Attityder och normer måste förändras. Skolan och samhället måste ha en aktiv roll i att fånga upp och hantera frågor om våld, sexualitet och genus. Inom rättsväsendet måste våld i nära relationer prioriteras på ett helt annat sätt. Idag är uppklarningsfrekvensen i de här våldsbrotten skrämmande låg.

Stödet för våldsutsatta kvinnor varierar stort i landets kommuner. Flera kommuner saknar helt kartläggning av våldets omfattning och behovet av stöd. S-kvinnor vill se att varje kommun tar fram ett handlingsprogram för hur vi förebygger våldet och säkrar hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn. Stödet måste vara långsiktigt och likvärdigt i alla kommuner.

Alla män är inte våldsamma. Kvinnofrid och barnfrid handlar inte om att skuldbelägga mannen. Det handlar om att skuldbelägga den struktur som vi alla är en del av. Både män och kvinnor blir offer för den struktur som starkt kopplar manlighet till våld och som begränsar människor att utvecklas som individer.  Just därför är det så viktigt att också män engagerar sig i kampen mot våldet. 

Ojämn maktfördelning nämns ofta som en viktig bakomliggande förklaring. Vi S-kvinnor ser att ett jämställt samhälle är möjligt och det är avgörande för att motverka maktobalansen där våldet uppstår. 

Carina Ohlsson, Ordförande S-kvinnor
Åsa Lindestam, Ordförande S-kvinnor Gävleborg

tisdag 19 november 2013

Interpellation med Björklund om högskoleplatserIdag hade vi i (S) en debatt om våra högskolor i Sverige. Minister Björklund deltog o sa att det var fler platser än någonsin på högskolan just nu och att en större del av 19-åringarna än någonsin läste på högskolan. 
Men vi hade andra siffror. På Högskolan i Gävle, HiG, har man redan tidigare skurit ner ett antal platser. De har försökt att undvika att ta bort hela program utan istället plockat från enstaka kurser, vilka vi egentligen också behöver.
Med regeringens senaste budget måste HiG skära ner 19 program, vilket är ca 760 elever. Totalt finns 50 program. 
Dessutom har HiG fått tacka nej till 51% av sina förstahandsväljare! Totalt 84% av alla som sökt till HiG fick avslag.
Men ministern säger att söktrycket sjunkit, då bland 19-åringar. 
Men på HiG är mer än 50% över 25 år, och en femtedel är över 35 år.

Undrar hur han räknar?

Det kanske inte är så konstigt att matematikbetygen sjunker?

måndag 18 november 2013

Marinen och vidmakthållande

Ställde frågan till Carl von der Esch (är Karin Enströms högra hand, träder in i hennes ställe när hon inte kan, är politiskt tillsatt) om varför de inte tar beslut i regeringen när FM har fått pengar i budget men investeringen överstiger 200 miljoner o ska vidmakthålla material.

Han svarade att det är så att beredningen till regeringen tar lång tid, de utreder till detaljnivå, och ofta kommer de fram till att material inte ska vidmakthållas utan bör nyanskaffas o då blir det inget beslut.

Kändes som ett halvt ärligt svar, det drar ju ut på tiden och det blir inga beslut och marinen väntar och väntar...

lördag 26 oktober 2013

Georgien och val

Dags igen för att resa ut i världen och valövervaka! Den här gången har jag landat i Tbilisi, Georgiens huvudstad o dessutom ska jag stanna här i staden för övervakningen!
Vi har nu haft ett par intensiva dagar av genomgångar med vår systerorganisation Odihr som anlände hit långt före oss o gjorde ett rejält underarbete så vi kunde få mycket information när vi kom.
Vi har även träffat den administrativa valledningen, flera NGOs (frivilligorganisationer), andra organisationer som organiserar övervakning, medias alla representanter och sist: 5 av de 23 personer som ställer upp som Presidentkandidat.
Mycket intressant, imorgon ska jag starta genom att vara i vallokalen vid 7-tiden på morgonen för att övervaka öppningen i "min" första vallokal, sen far jag o min vän Jennifer Hilton vidare till fler vallokaler. Vi har avtalat tid med vår chaufför och vår tolk så de är beredda på att ta oss runt.

 
Bilderna visar kandidaterna när de gästar oss.

måndag 14 oktober 2013

Trist

att sitta och lyssna på människor som måste läsa innantill när de gör ett inlägg. Stora starka politiker, som jobbat i 100 år ser det ut som men när de gör inlägg gör de inget spontant utan läser innantill. Det är nästan svårt att lyssna för det blir så oartikulerat!

fredag 27 september 2013

Högskolan i Gävle satt på undantag!


Högskolan i det län, Gävleborg, som behöver mest utbildning, får den största neddragningen på utbildningar på högskolenivå.

Detta trots att vi har den högskola i landet som tyvärr måste säga nej till flest av våra förstahandssökande studenter. Hur kan detta vara möjligt? När så många människor vill läsa på vår högskola borde det vara självklart att huvuddelen av de sökande kommer in. Men fördelningen av ansökningar är inte anpassat efter behov. Så fungerar inte det moderatstyrda regelverket. Här gäller det att istället låta studenterna stå på väntelistan eller få tillträde till andra högskolor.

Budgeten anpassas efter hur många forskningsrapporter som blivit publicerade i utländsk press och det förlorar vi också på! Ett trubbigt instrument med konsekvensen att vi mister 19 program. På varje program går 40 elever. Det är 760 studentplatser mindre. Det i ett läge när vi alltså skulle behöva många fler platser.

Därmed har vår eftertraktade högskola fått sin dom. Trots att Högskolan i Gävle har högst söktryck av alla högskolor så är det där platser ska reduceras. Vi får inte ihop ekvationen och ser med förfäran på hur vårt län missgynnas.

I en socialdemokratisk ledd regeringen vill vi satsa på högskolan – i hela landet! 16 000 fler platser, möjlighet till treterminerssystem både på högskola och universitet och många nya relevanta sommarkurser är vårt alternativ.

torsdag 19 september 2013

Försvaret och jämställdheten

FöU14 har debatterats i kammaren.

För första gången var jag ensam kvinna och en hel rad män fanns på listan efter mig. Visst händer det nåt sånt fantastiskt ibland! Min absoluta övertygelse är att inte förrän män kliver fram och gör jämställdhetsfrågan även till sin så kommer det att hända något. Men det går för sakta...

Först: Förebilder är viktigare än vi tror! Om inte vi ser andra som vågar ta ett kliv blir vi oftast själva stående mitt i steget. Försvarsmakten har numera ett gender center. Det är många år sen jag motionerade om detta första gången. Att bryta ny mark tar mycket kraft men det var det värt!

Sen: Vi får aldrig släppa taget! Genusfrågan ligger så nära i vardagen men är den inte synlig så förminskas den. Det krävs utbildning, men även ett strukturellt förhållningssätt och ständigt återkommande möjligheter till kunskapsutbyte, med vänner, med proffs och med forskning.

Efter att ha träffat ms Sainab Bangura, FNs sändebud som ska motverka sexuellt våld i konflikter känner jag åter hur svår frågan ändå är. Det är ett billigt vapen att systematiskt våldta kvinnor, det slår sönder familjen när kvinnan fördrivs, det slår sönder byn och hela samhället när kvinnorna våldtas. Samhällen rämnar och bevis saknas ibland - men inte jämt! Däremot inser jag till fullo att landets lagar gäller!

Är det inte ett brott att våldta i landet så finns det ingen som kan straffas!

Våra utsända soldater måste få utbildning i frågan. Varje utsänd soldat döms också efter sitt eget lands lagar... och det gör att om en svensk soldat (vilket bara inte  får hända!) skulle vålda i annat land så döms han/hon (fast det är nästan aldrig kvinnor inblandade som förövare) efter lagen i vårt Sverige. Det finns ingen standardiserad lag för världen, tyvärr.

Ms Bangura berättade att det yngsta offren hon visste om var små barn som var 3 månader. De överlever inte våldtäkt. Hur är en sån förövare funtad?

Våra soldater måste även få veta hur grov brottslighet föds av människohandel, prostitution och barnsexturism. Det sexualiserade våldet måste med all kraft förhindras och stoppas.

Regeringen har förlängt handlingsplanen för FNs resolution 1325 och begärt återrapport också men det räcker inte.

Vi måste få mätbara mål och tidtabeller för hur man jobbar för att få in FNs resolution 1325 och 1820!

Biståndet kan kopplas till att 50% används till kvinnor så gör vi deras vardag säkrare och får dem involverade i fredsarbetet, stärker deras kraft och visar hur demokrati fungerar. Effektiva kontrollsystem möjliggör att se hur arbetet går framåt. Myndigheter i Sverige kan få specificerade handlingsplaner för att uppnå resultat i sin egen verksamhet.

Arbetet går för långsamt idag! Världen behöver säga ifrån om det sexualiserade våldet och Sverige ska gå före och visa vägen!

onsdag 18 september 2013

S-Kvinnor kräver gratis mammografi

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 30 procent av all kvinnlig cancer. Men deltagandet i mammografiscreening varierar stort i olika grupper. Bröstcancer har blivit en klassfråga. S-kvinnor kräver därför att avgiften för mammografi slopas för hela landet.

 Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi. En undersökning visar att detta har varit avgörande för att öka överlevnaden bland kvinnor som drabbas av bröstcancer. Idag överlever 80 % av dem, mycket tack vare mammografin.

Samtidigt avstår idag många kvinnor från den livsviktiga undersökningen. En kartläggning visar att det varierar stort i landets landsting, framför allt är deltagandet lågt i utsatta områden. Både svenska och internationella studier visar att deltagandet i mammografiundersökningar är kopplat till kvinnors socioekonomiska förhållanden.

Avgifterna för mammografin varierar i Sveriges landsting, från helt gratis till 200 kronor per besök.

I Gävleborg kostar mammografin 200 kronor och ingår ännu inte i högkostnadsskyddet. Många tvingas till långa resor i vårt stora län med påföljd att det även kostar lönebortfall och resekostnader.

Hela syftet med avgifterna inom vården är att påverka vårt beteende, så att vi enbart söker vård på lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till mammografiundersökningarna blir därför helt kontraproduktiva eftersom målsättningen är att så många som möjligt ska delta.

Mammografiscreeningen måste öka. De landsting som valt att avskaffa avgiften har också sett en ökning av deltagandet, allt fler kvinnor gör sin mammografi och fler cancerfall upptäcks i tid.

Bröstcancer har blivit en klassfråga. Det är fullständigt oacceptabelt. S-kvinnor kräver bättre information i utsatta områden och att mammografiscreeningen blir avgiftsfri i hela landet.


Carina Ohlsson, Förbundsordförande S-kvinnor

Åsa Lindestam, Distriktsordförande Gävleborg S-kvinnor


 

Mindre barngrupper kräver fler förskollärareAlla barn ska få en bra start i förskolan. En förskola med hög kvalitet där barnen lär sig mycket och känner sig trygga kräver kompetent personal och små barngrupper.

Vi är därför mycket oroade över att andelen riktigt stora barngrupper, över 20 barn, ökar och har ökat med 54 procent sedan 2006. För att kunna minska barngrupperna framöver behöver vi fler förskollärare.

 Vi Socialdemokrater vill därför utbilda 1000 fler förskollärare årligen. Utbildningsplatserna är fullt finansierade och vi avsätter 110 miljoner kronor i vårt budgetförslag. Det innebär cirka 28 fler platser på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle.

Det är brist på förskollärare i Sverige. Enligt Högskoleverkets prognos kommer det saknas nära 20 000 förskollärare år 2030 om inte tillgången ökar.

Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa så går det alltså inte att hitta rätt utbildade personer att anställa. Svenskt Näringsliv uppger att var femte rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivare inte hittar rätt kompetens. För att sluta detta rekryteringsgap på arbetsmarknaden behövs det fler utbildningsplatser till arbetsmarknadens bristyrken. Förskollärare är ett av dem. Det är en viktig del i arbetet för att nå Socialdemokraternas mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

 Både barnskötare och förskollärare är viktiga framtidsyrken. Båda yrkena behövs och bidrar gemensamt utifrån olika kompetenser till både omsorg och lärande i förskolan. Samtidigt som det finns ett underskott på förskollärare finns det ett överskott på barnskötare.  En del av de nya utbildningsplatserna ska därför riktas mot att barnskötare ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. Barnskötare ska kunna validera sin förvärvade kompetens och studera ett kortare förskoleprogram.

Vi Socialdemokrater har tidigare lagt förslag om mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1, 2 och 3. Vi vill nu också ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Då behöver vi först se till att det finns tillräckligt många förskollärare att anställa. Vi prioriterar investeringar i en bättre förskola och skola för barnen före stora skattesänkningar. Så ger vi alla barn en bra start i livet. 

Ibrahim Baylan (S)
Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Åsa Lindestam (S)
Riksdagsledamot Gävleborg

måndag 16 september 2013

Moskvas borgmästarval

Det händer något i det stora landet i öster! 
Putins självklara kandidat till borgmästare i Moskva jagas av bloggaren Navalnyj. Endast 20% skiljer vilket är häpnadsväckande! En advokat som lyckats väcka och ingjuta mod i Moskvaborna, som når ut till ett folk som nästan gett upp och fått dem att gå till valurnorna och vågat ta en annan valsedel än vad makten vill! 
Storartat, värt en stor applåd från oss som har en befolkning som inte orkat rösta i vårt kyrkoval.

Valet till parlamentet i Ryssland senast bevittnade jag som valövervakare i Rustov, en miljonstaden 100 mil söder om Moskva. Jag såg allt valfusk jag någonsin drömt om, småflickor som var på tok för unga att stoppa nr valsedlar gjorde det helt öppet, familjeröstning, bussar som körde runt folk att rösta i fler lokaler, köpta röster för några rubler, fotografering av valsedlar så mutpengar kunde byta ägare utanför osv.
Men Navalnyj gör att hoppet kommer tillbaka!

söndag 15 september 2013

Kyrkovalet o vikten av att rösta

Idag är det sista chansen att rösta i kyrkovalet!
Kyrkan är vår största organisation med 6,5 miljoner medlemmar. Medlemmar får rösta!
Det är av största vikt, och självklart anser jag att vi socialdemokrater är de som kan göra kyrkan bäst för framtiden. Våra värderingar tar ju med alla! Här ska inte plånboken få bestämma.

Värderingsfrågorna är viktiga! Sverigedemokraterna vill förändra kyrkan att bli mer nationalistisk, utestänga och förändra vår kyrka. De anser att kyrkan inte ska hjälpa flyktingar, inte gömma flyktingar utan ta hand om de riktiga svenskarna och deras behov. Vilka de är blir jag inte klok på.

Jag tycker att alla som vill ska välkomnas av kyrkan och alla dess aktiviteter. Allt från barntimmar till kyrkkaffe till midnattsgudstjänst.

Så därför har jag röstat-på socialdemokraterna! Gå du också! Idag!

söndag 25 augusti 2013

Förbundsmötet

Vilken kraft kvinnor har! Debattlusta och reflektion, argument och och frågor, fakta och känslor blandade i en härlig mix. Det kan inte bli annat än bra.
Den politiska plattformen landade in, små justeringar gjordes men i stort antogs den. Det är vårt politiska budskap framåt inför alla de val vi står inför, från kyrkoval den 15 september i år, EUP val till våren 2014 och sen det allmänna valet nästa höst.
Mattan är utrullad, nu är det bara att kliva på och vandra iväg!
Mina stora frågor här är barnomsorg på obekväm arbetstid, delad föräldrapenning och allas rätt till arbete och därmed rättvis lön.
Nu är vi igång! Kul! Jag älskar valarbete!

lördag 24 augusti 2013

Reflektion om SolbackakursenDen var superbra!
Att få delta i en kurs där vi får fakta, tid för reflektion om hur det fungerar, prova roller i ett spel som är möjligt relevant och därtill uttröttas och uppmanas jobba efter 13 timmars arbete med att läsa förordningstexter för Rikspolisstyrelsen var genialt.
Självklart arbeta vi inte 13 timmar varje dag, men en av de 5 dagarna gjorde vi det.
Och då kändes det att tankarna inte fungerade fullt ut, det var svårt att fatta rätt beslut och tänka strategiskt långsiktigt.
Jag lärde mig mycket genom mina kurskamrater och deras eget område genom att vi var tvingade att jobba under stark tidspress, genom skickligt genomfört teamarbete från start så "min grupp nr 4" ville vara bästa grupp, och genom mycket duktiga föreläsare.

Den sista gemensamma aktiviteten var Marinens musikkår. ÖB sa att med alla små detaljer kunde det vara en bra helhet, och det gällde både kursen och musikkårens framförande! Jag instämmer!

Stort tack till kursledning och kamrater!

söndag 18 augusti 2013

Solbackakursen

Äntligen har jag fått möjlighet att gå denna kurs, numera belägen i Sigtuna. Bra start med scenario där vi fick agera, repetition om regeringsformen med Helena Lindberg och sen Tomas Riis om omvärldsläget runt hela vårt klot. Känns som rivstart! Intressanta personer som kurskamrater! Strax middag efter förträfflig dag!
Härligt!

lördag 17 augusti 2013

Försvarets nedtrappning?

Idag säger Fredrik Reinfeldt att skattesänkningar är det som gäller för moderaterna och därmed regeringens förslag. Det betyder mindre pengar i statskassan och därmed mindre pengar till statlig verksamhet, och vem tror då att försvaret får mer pengar av regeringen?
Inte jag i alla fall!
Förvånad? 
Knappast!
Varje människa ska vara sin egen lyckas smed!
Pensionärer får skattesänkning med 50 kr i månaden!

Jag tror på kollektiva lösningar som svar på mångas bekymmer. Allt från förskola och gemensam sjukvård till gemensamma fungerande kommunikationer och en massa hyreslägenheter. Och försvar förstås...

onsdag 14 augusti 2013

10 socialdemokratiska punkter om försvarets framtid

  1. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Sverige ska ha en egen trovärdig försvarsförmåga. Försvarsberedningen ska ta ställning till kapaciteten för det nationella försvaret. Vi anser att den ambitionsnivå som regeringen givit uttryck för är för låg.
  2. Ökat nordiskt samarbete. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet i Norden måste få en högre prioritet. Vi står bakom den nordiska solidaritetsförklaringen. De Nordiska länderna kan tillsammans bidra till en högre nivå av säkerhet och stabilitet. Ett fördjupat samarbete syftande till ett större gemensamt ansvarstagande inom ramen för Nordefco när det gäller övningar, operationer, utbildning, militär förmåga etc. är viktiga framtidsuppgifter. Ett långsiktigt och fungerande försvarsindustriellt samarbete bör inledas.
  3. Nej till EU-försvar - utveckla den fredsbevarande förmågan. Vi tar avstånd från ett gemensamt territorialförsvar inom EU. Vi säger nej till utvecklingen av ett EU-försvar, vi värnar den militära alliansfriheten och EUs solidaritetsklausul. Vi vill istället se EU utveckla sin "mjuka makt" och sin militära förmåga att ställa upp i FN-operationer.
  4. Bevaka den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Rysslands militära förmåga kommer att förstärkas kraftigt fram till 2030. Utvecklingen måste studeras noggrant i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Det som sker är en realitet som vårt land måste förhålla sig till.
  5. Stärkt fokus på Gotland. Gotlands har en unik geografisk position centralt i Östersjön och omges av en omfattande kommersiell trafik med gas- och olja samt en gasledning. En tydligare svensk marin närvaro är att förorda. Luftförsvaret i anslutning till Gotland bör stärkas.
  6. Minska soldatavhopp inom försvaret. Angrip den höga andelen soldatavhopp i försvaret genom att skyndsamt fullfölja uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna när det gäller översyn av löner, premier, bättre sociala villkor och villkor för vidareutbildning etc. Anslå ökade ekonomiska medel till förbandens övningsverksamhet.
  7. Stärk den folkliga förankringen. Inled arbete med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetens som idag finns att successivt försvagas.
  8. Värna svensk materielkompetens. Riksdagen bör fatta ett beslut om att bl a stridsflyget och ubåtssystemen är att betrakta som nationella säkerhetsintressen. Ett sådant beslut skulle vara en tydlig signal till omvärlden att vi värnar svensk kompetens och teknik som är särskilt kopplad till svensk militär strategi och våra unika förhållande.
  9. Ta den svåra situationen angående försvarsmateriel på allvar. Inled ett brett arbete som förankras i Sveriges riksdag om hur vi ska bearbeta problemet med det ofinansierade s k materielberget omfattande 30 miljarder kronor under 10 år. Hur denna fråga hanteras är inte enbart en angelägenhet för regeringen, utan kräver en bredare parlamentarisk öppenhet.
  10. Gör upp om en hållbar JAS-finansiering. Regeringen måste släppa sin omöjliga ståndpunkt om JAS finansiering. Det är dags att inse att det ofinansierade gapet på cirka 5.5 miljarder kronor under tio år är orimligt. Socialdemokraterna är beredda till en uppgörelse i frågan.

Dessa punkter offentliggjordes i januari 2013 i Sälen på konferens med Folk och Försvar. Skriver dem här på allmän begäran

tisdag 13 augusti 2013

Försvarsberedningens nya uppdrag

Läser igen, vet inte vilken gång i ordningen, de nya riktlinjer som vi fått av försvarsministern och därigenom från regeringen: Vi ska fullfölja det försvarsbeslut som togs 2009. Det inkluderar insatsorganisation med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagande, utformade, resurssatta och övade för sin uppgift.
Vi ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden o eventuella konsekvenser för insatsorganisationen samt förhålla oss till utvecklingen av de samarbeten som Sverige deltar i. Ev behov av justering när det gäller personalförsörjning o detta system ska övervägas.
Civila försvaret ska analyseras o lämnas förslag på. FMs behov av stöd från civil verksamhet vid höjd beredskap o krig ska inkluderas.
FMs förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor o fredstida krissituationer ska analyseras.
Kostnader, ev effektiviseringar o rationaliseringar ska redovisas som konsekvenser.

Allt ska vara klart senast 31 mars 2014.

Om några dagar ska jag delta i "Solbackakursen" där vi ska prata krisberedskap. Det känns jättebra, har sökt den i flera år men inte fått gått. Som ledamot i Riksdagen får vi sällan utbildning, vi förväntas kunna saker ändå.

Med tanke på det otroliga regnväder som drabbade Söderhamn i helgen där vi på några timmar fick 150 ml regn så tror jag det finns en del att göra även på detta område. Vi blev inte varnade, ingen trodde att regnvädret skulle slå ner med sån kraft. All räddningstjänst var i arbete, både hel och deltider. Men visst behövde folk ännu mer hjälp.. Hörde att ca 100 villor tog in vatten och en mataffär dränktes helt. Vägar stängdes av och det var risk att nån bro spolades bort. Och då var det "bara" lokalt...

Det ska bli intressant att få starta upp FöB igen i september..

måndag 12 augusti 2013

Treterminssystem!

Vårt förslag om att studenter kan läsa in sina utbildningar på kortare tid presenterades idag av Stefan Löfven på SSU:s kongress.
Det här betyder att vi äntligen går ifrån ledigheten som var avsedd för ungdomar att kunna hjälpa till med skörden hemma (alltså för mycket länge sen ett behov för jordbruket)

Idag kan sommarlovet vara en tung tid att ta sig igenom för den student som saknar försörjning. Många tvingas återvända till föräldrahemmet för att få uppehälle. Nu kan de som vill läsa även på sommaren, vilket gör att de snabbare tar sig igenom utbildningen, inte behöver göra uppehåll för det långa sommarlovet (om de inte vill!) utan kan avsluta sina studier betydligt snabbare.

Det känns skönt att tillhöra ett parti som finns i framtiden!

Omnämnd i lunchekot 24 min 14 sek in!

söndag 11 augusti 2013

Greklands dilemma

 Läser SvD om Greklands ungdomar och den skyhöga arbetslösheten. Upplevde Grekland för ett par veckor sen, igen. Har varit på många öar, båtluffat, flugit, badat, ätit o verkligen tyckt om Grekland. Före deras ekonomiska kris. Så nu beslutade vi att prova igen. Och det var härligt!

Vi samtalade mycket med en ung kvinna som var uppväxt i Sverige men numera bosatt i Grekland på en av öarna. Vi pratade skatter, möjligheter, skolgång, att föda barn, hur man övervintrar, ja alla samtalsämnen fanns med.

De är verkligen utlämnade till sig själva! De betalar låg skatt och det gör att de måste bekosta livet själva. Och eftersom de måste klara sig när det kniper så samlar de på hög när de kan. Och självklart vill de inte betala mer i skatt för de anser att de inte får nåt för pengarna. Att föda barn kostar runt
45 000 svenska kronor. Visst finns allmän vård, men om nåt händer... Så det gäller att ha lite extrapengar.

På vår ö var det sig likt. Turister kom med färjor, maten var enormt god, solen lyste hela tiden och hav o pooler bjöd in. Ön levde 6 månader per år. Sen var det övervintring. Hotellen bommades igen, allt stängdes ner, inget fanns att göra. Man levde på de tillgångar man lyckats få in över sommarperioden.

Och så kommer det att fortgå. Vår nye kvinnlige vän hade en liten son. Hur gör du med skolan, frågade jag, ska han gå här i skola, i Aten eller i Sverige? Hon visste inte än, sonen var liten. Men skolan var inte så bra, berättade hon, utan det krävdes nog mera. Men hur skulle det lösas?

Greklands dilemma är svårlöst, att leva enbart av turism räcker inte. Men att ställa om ett samhälle är oerhört svårt. Idag är nästan 60% av ungdomarna arbetslösa, boende hemma hos sina föräldrar enligt tidningen. Vilken framtid går de till mötes? Att flytta utomlands kan vara en kortsiktig lösning men den slår tillbaka på landet som mister sina unga, sin framtid.

Entreprenörskap är viktigt, engagemang och vilja helt nödvändigt. Ändå blir det svårt!

lördag 10 augusti 2013

Att se igenom det ofattbara

Läser SvD idag om Sara som sålt sin kropp som 14-åring. Det är enligt tidningen många ungdomar i Sverige som säljer sina kroppar för pengar. Ibland handlar det om att straffa sig själv. Ibland handlar det om att de tror att de inte är nåt värda.
I vår föreställningsvärld tänker vi på att det är barn från familjer som har det sämre ställt, som lever uselt och behöver pengar. Men enligt tidningen förekommer det överallt, i alla samhällsklasser.
Så svårt det måste vara att förstå som förälder, att inse att ens son eller dotter mår så dåligt och att inte kunna ingripa.
Jag tänker direkt tillbaka på en situation jag upplevde som rektor. På en av de skolor jag ansvarade för hade flera barn svårt med matematik. Vi satt många kvällar, lärarna och jag, och funderade över hur vi skulle göra för att underlätta för dem. Nytt material, nytt sätt att undervisa, liten grupp?
Hösten gick. Matbespisningen slog larm så småningom, vissa åt enorma mängder lunch, särskilt på måndagmorgnar. Vi funderade igen... Kunde det vara så att de inte fick frukost hemma? Kunde det vara så att det även fattades mat för vissa barn på helgen?
Vi såg till att de kunde äta frukost på skolan för en billig peng.
Och helt plötsligt gick det lättare att räkna!!

När svaret är mångfacetterat och inte finns inom räckhåll kan vi ibland lösa bekymmer på fel sätt. Självklart fanns fler svårigheter, men om många tänker tillsammans blir det oftast bättre.

När det gäller försvaret får jag massor av tips och förslag från de redan insatta, i alla fall insatta i sitt eget område. "Bara just det här området får mer pengar så löser vi bekymret" är ibland den lösning som serveras mig.

Men hotbilder är så mycket svårare än kulor och krut. Den politiska situationen tillsammans med allt annat och rätt tillfälle kan ställa till massor. Eller inte. Och ibland kan vi inte förstå vad som händer framför våra ögon för vi har inte en referensram som över huvud taget stämmer.

Det gäller att samla på sig så mycket information som möjligt från så många olika ställen som det bara går. Och ändå kan svaret bli nåt helt annat. När det ofattbara inträffar.

torsdag 8 augusti 2013

Entreprenörskap

Hur svårt kan det vara?

Idag ville jag klippa mig! Alltså inte mig själv utan gå till en frisör och bli klippt.
Stack in huvudet nere på stan hos "första bästa" och frågade: Har du tid att klippa mig?
Hon svarade: Nej, jag har kunder nu. Min kollega kommer om 20 minuter, hon kan kanske göra det.
Kan jag få ett telefonnummer? sa jag.
Det fick jag...

Nästa frisör svarade på samma fråga:
Nä, jag har ingen tid.

Inget bra bemötande, alltså går jag aldrig dit igen. De båda har just mist en presumtiv kund. Jag bad inte om omedelbar tillfredställelse heller, utan de hade ju världens chans att säga: Om en stund, imorgon, nästa vecka...

Den tredje svarade: jag har strax nästa kund, men om du kommer till 14.30 så går det jättebra! Och så fick jag ett varmt leende...

Så strax ska min nye frisör klippa mig! Gissa vem jag tänker göra reklam för bland vänner och bekanta? Förutsatt att han klipper hyfsat, förstås...

måndag 24 juni 2013

Försvarsberedningen (S) (finns även på Newsmill)


Försvarsberedningen markerar tydligt att det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet rejält ska fördjupas i framtiden. Det handlar om att skapa säkerhet och stabilitet långsiktigt i vår del av Europa. Att med hänsyn tagen till de enskilda ländernas säkerhetspolitiska profil utveckla samarbetet när det gäller övning, utbildning, underrättelser och utveckling av materiel är en tydlig signal till omvärlden som bidrar till såväl militär förmågeutveckling som kostnadseffektivitet.

 Att länder med liknande värderingar  och så mycket av gemensam historia skulle välja att fördjupa sitt försvars- och säkerhetspolitiska samarbete är inte kontroversiellt. Det är istället en naturlig utveckling som dels stärker plattformen för samarbete med omvärlden, dels bygger gemensam säkerhet. I såväl den finska vitboken som presenterades 2012 som i den svenska försvarsberedningens rapport finns likartade slutsatser om vikten av fördjupat nordiskt samarbete. .

 Såväl Norge som Danmark betonar ett liknande intresse och Island bjuder in övriga nordiska länder att tidvis ta ansvar för luftövervakningen över dess territorium. Att detta nu kommer att genomföras är ett exempel på att det nordiska samarbetet utvecklas. Ett annat viktigt exempel är ”Cross Border training” där det norska, finska och svenska flygvapnet återkommande övar tillsammans över nordkalotten. När den svenska försvarsberedningen pekar på möjligheten  att bygga upp en gemensam incidentberedskap är det en inriktning som skulle öka det gemensamma ansvarstagandet för närområdet samtidigt som samarbetet ges en tydligt fördjupad dimension. Samarbetet får i så fall än skarpare konturer.

 Att arbeta mer tillsammans i det nordiska perspektivet är inte minst viktigt med tanke på utvecklingen i Ryssland. Ryssland är idag ett samhälle som utvecklas i allt mer auktoritär riktning, landet har fortsatta stormaktsambitioner, stora penningbelopp satsas på att bygga upp den militära förmågan, övnings- och underrättelsemönstret i östersjöområdet stärks och vår säkerhetsmiljö påverkas. Detta är realiteter som det är bra att försvarsberedningen nu står bakom i sin analys. Ryssland har förändrats i förhållande till den förra försvarsberedningens rapport.

 Att Östersjöområdet i grunden präglas av lugn och stabilitet är bra. Det är ett viktigt hav med tanke på den omfattande kommersiella trafiken, där olje- och gastransporter har en särställning. Samarbetet kring sjöövervakning och alla åtgärder som kan vidtas från samtliga Östersjönationer för att bidra till ökad säkerhet är av utomordentlig vikt. På samma sätt är utvecklingen i Arktis där kommersiella och säkerhetspolitiska intressen möts ett område som har betydelse för svensk och nordisk säkerhet. Vi måste arbete med både ”mjuk” och ”hård” säkerhet, dvs dels handel, diplomati, företagsutveckling och turism etc., dels den direkta försvars- och säkerhetspolitiken.

I detta sammanhang måste också de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen omnämnas. Att söka en fördjupad samverkan med dem utifrån ett nordiskt perspektiv är helt naturligt. Nato-medlemskapet är grunden för dessa tre länders säkerhetspolitiska tänkande. Men det motsäger inte på något sätt möjligheten i ökad utsträckning samverka.

Att försvarsberedningen markerar att det svenska försvarets främsta uppgift är att värna landets suveränitet ska inte ställas emot alla dessa ambitioner till samarbete. Det är istället en tydlig markering om att försvaret i grunden har en stark nationell dimension och uppgift. Visst kan det tyckas märkligt att detta måste markeras, men tyvärr har de senare årens utveckling och debatt skapat en situation där detta nu är nödvändigt. Det är bra att det finns en bred enighet om detta. Likaså konstateras i rapporten att Sverige är militärt alliansfritt.

I nästa del av försvarsberedningens arbete handlar det om att dra slutsatser som är direkt konkreta för det svenska försvaret. Det öppnar i sin tur för de prioriteringar som måste göras när det gäller framtidens  försvarsutgifter. Några ställningstaganden på den punkten är det inte moget att ta förrän den delen av arbetet är slutfört. Men den breda enighet som nu skapats i försvarsberedningen är självfallet en gemensam styrkeposition inför fortsättningen. Utan den så riskerar hela arbetet att haverera !

Peter Hultqvist (s)
Ordförande i försvarsutskottet – Sveriges riksdag.
Ledamot i försvarsberedningen. 

Urban Ahlin
Vice ordförande i utrikesutskottet.
Ledamot i försvarsberedningen.

Åsa Lindestam (s)
Ledamot i försvarsutskottet – Sverige Riksdag.
Ledamot i försvarsberedningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onsdag 5 juni 2013

Nordiskt samarbete

Idag debatterade vi samarbete på längden och tvären om och med våra grannländer. Vi (S) lägger ändå två reservationer. 
Varför?
Vi vill driva på hårdare! 

Vi har så få missioner ledda av FN där vi deltar just nu. Det övervägande antalet missioner vill vi att FN ska leda. Vi förstår att FN inte har egna styrkor med försvar utan i dagsläget är det då Nato som gäller. Men vi kan fredsbevara! Vi har varit med i så många missioner tidigare med gott resultat. 

Stridsgrupperna från EU har aldrig använts och vi måste lösa upp den knuten. Förmodligen handlar det om ekonomi. När FN ber om hjälp på ett lands vägnar måste våra stridsgrupper kunna användas. Annars har de inget berättigande i dagsläget. De tar en stor del av vårt försvar som annars skulle kunna användas till annat. Visst var det OK 2008 när det hela drog igång för vår del, och även 2011. Vår styrka består ju av ett nordiskt samarbete och även Estland har ställt upp, likaså Irland. Men nu har vi samövat och grupperna är beredda. Men det saknas politisk vilja att använda gruppen. I skarpt läge får alla länder vara med och bidra. Kan det vara där skon klämmer?

Säkerhet och stabilitet byggs i samarbete i vårt närområde. Vi i (S) vill vara militärt alliansfria och ändå ställa upp på grannar. Men det ska inte vara förpliktande utan var och en ställer upp vid kris och krig med vad man kan.

Låt oss jobba hårt med samarbete, med övning, utbildning, förmågeutveckling och allt där vi kostnadseffektivt kan förbättra och lära av varandra. Andra tittar på Norden och vårt samarbete idag. Då kan vi fördjupa och vara pådrivande för vi vet att tillsammans blir vi bara bättre. Och starkare!

tisdag 4 juni 2013

SCB:s mätning idag

Det här SCB:mätningen är den mest pålitliga mätningen av dagsaktuell sympati för våra riksdagspartier. Idag levererades siffror från drygt 9 000 personer som svarat på frågor om vad de skulle rösta på idag om det var val.
(S) får en uppgång vilket känns jättebra.

Intressant är att (M) väljarstöd i storstäderna svalnat betydligt från drygt 40% till drygt 30%. (C) har storsatsat i storstäder, men där fick de ingen utdelning. (KD) är under spärren, vilket gör att de inte får några mandat i riksdagen.

Eftersom ett parti trillar ut ur riksdagen enligt mätningen så fördelar sig deras mandat till de övriga. Vi skulle få betydligt fler socialdemokrater i riksdagen om det var val idag.

Nu börjar valkampanjen tidigare, redan i år med att kyrkan går till val! Så nu får vi ligga i! Sen gäller det att inte släppa taget utan bara fortsätta för att vinna valet. Det förtjänar Sverige efter dessa deppiga år!

måndag 3 juni 2013

Lavaldomen ur nytt perspektiv

Detta fick jag genom mail idag:
Digitalt nyhetsbrev från Byggnads och Elektrikerna. Juni 2013Sommaren 2004 kom det lettiska företaget
Laval un Partneri till Vaxholm för att genomföra
en ombyggnad av Söderfjärdsskolan i Vaxholm. Detta skulle bli starten på en av de mest uppmärksammade och debatterade hän-delserna någonsin på svensk arbetsmarknad.
Vad frågan handlade om, och fortfarandehandlar om, är rätt enkel. Ska utländska företag
få komma till Sverige och genomföra arbete och betala sin personal lägre löner än de som gäller i Sverige? Om detta tillåts skulle det innebära att svenska kollektivavtal sätts ur spel. Vi får en låglönekonkurrens och svenska företag kan inte konkurrera på samma villkor.
I Vaxholm visade det sig att det lettiska
företaget betalade löner långt under kollektiv-avtalsnivån och Byggnads och Elektriker-förbundet försatte därför skolbygget i blockad. Detta för att få Laval att teckna avtal med Byggnads och därmed se till att de lettiska
byggjobbarna fick samma löner som sina
svenska kollegor.
Nu startades en häxprocess mot Byggnads
och Elektrikerna som saknar motstycke. Vi blev som fackförbund beskyllda för att vara rasister och vilja stänga gränserna. Många av våra kritiker välkomnade i själva verket låglöne-konkurrensen. De önskade inget hellre än att se försvagade fackföreningar. Men den debatten vågade de inte ta med oss, utan istället
svartmålades fackföreningsrörelsen.

Vi kan nu också se resultatet av EG-domen
och Lavallagen på svensk arbetsmarknad.
Utländsk arbetskraft blir utnyttjade under
slavliknande förhållanden och det råder låg-lönekonkurrens. En situation som inte är till gagn för någon.
Nu hade historien kunnat vara slut här. Men
till vår stora glädje kom det för några månader
sedan en rapport från FN:s arbetsmarknads-organ ILO. Rapporten fullständigt sopar
mattan med EG-domstolen och den svenska
regeringen och ger Byggnads och Elektriker-förbundet full upprättelse.
ILO underkänner Lavallagen och säger att
den strider mot internationella konventioner
om facklig förenings- och förhandlingsrätt. ILO me-naratt fackföreningarna visst har rätt att
vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektiv-avtal med utländska företag.
ILO säger också att Byggnads och
Elektrikerförbundet har utsatts för allvarliga
föreningsrättsliga kränkningar och uppmanar
regeringen att kompensera oss för de skade-ståndsom vi tvingades betala till Laval.
Det har varit väldigt tyst från regeringens
sida efter ILO:s yttrande och inte har vi sett
skymten av några pengar. Vi kommer därför
idag att skicka en faktura till statsminister
Fredrik Reinfeldt på 3 miljoner kronor och vi
förväntar oss att regeringen omedelbart betalar.
Våra medlemmar väntar.


I rättssalarna gick det inte bättre. Både EG-domstolen och sedan Arbetsdomstolen
konstaterade att Byggnads och Elektriker-förbundets blockad av Laval var felaktig och stred mot EG-rätten. Detta trots att vi hela tiden, till punkt och pricka, följt den svenska rätten och
den svenska modellen på arbetsmarknaden.
EG-domstolen konstaterade helt enkelt att
svensk lagstiftning var ett hinder mot den fria
rörligheten och domstolen tyckte således att
det var viktigare med fri rörlighet än med fackliga
rättigheter.
Plötsligt hade vi en situation där Byggnads
och Elektrikerförbundet hade vidtagit en stridsåtgärd, helt enligt svensk lagstiftning, i syfte att förhindra låglönekonkurrens och en EG-domstol som struntade i detta och satte fri rörlighet högre. Resultatet av detta blev att Byggnads och Elektrikerförbundets medlemmar blev dömda att betala drygt 3 miljoner i skadestånd till Laval. Ett fullkomligt absurt resultat och en lika absurd situation för fackföreningsrörelsen.
Eftersom EG-domstolen konstaterade att den svenska lagstiftningen stred mot EG-rätten såg sig den svenska regeringen tvungen att inför den s.k. Lavallagen, som innebär att svenska fackföreningar inte kan kräva svenska kollektiv-avtal av utländska företag som verkar i Sverige.

Vi skickar också detta brev till samtliga riks-dagsledamöter med krav på att ni omedel-bart tar initiativ så att Lavallagen förpassas dit den hör hemma – i papperskorgen. Svensk arbetsmarknad har inte tid att vänta en enda
dag till.
Slutligen skulle det vara en fin gest från alla våra kritiker, som genom åren beskyllt oss för både det ena och det andra, att samlas för en gemensam ursäkt till Byggnads och Elektrikerförbundets medlemmar och alla våra utländska arbetskamrater.
Vi lovar att inte säga – vad var det vi sa, vi
hade rätt hela tiden!


Johan LindholmOrdförande Byggnads


Jonas Wallin
Ordförande ElektrikerförbundetElektrikerna, Box 1123, 111 81 Stockholm
Tel: 08 412 82 82
postbox.fk@sef.se
Byggnads 106 32 Stockholm
Tel: 010 601 10 01
forbundet@byggnads.se

Du får gärna kopiera och distribuera ovanstående material, men glöm inte att ange källa Byggnads och Elektrikerna.

söndag 7 april 2013

Kongressen!

Kongressens sista dag, ombuden på plats, mindre antal besökare men fortfarande en debatt som just nu handlar om social utsatthet och missbruk.
Vilket underbart sätt vår kongress har visat att demokratin kan fungera! Våra ombud som i god tid fått alla motioner och partistyrelsens förslag, alla delegationsträffar som varit i Gävleborg, 6 lördagar på rad med fulla dagar av diskussion, temagrupper på kongressen där man fått säga vad man vill förändra, partistyrelse som lyssnat o skrivit ny text, fler möten o slutligen i plena har vi tagit den slutliga debatten med alla ombud.

Härligt att få ha varit med, att få sitta och lyssna och se hur vår politik växer fram!
På bilden är nästan hela vår delegation från Gävleborg, men ibland längtar jag efter en vidvinkel på kameran.

torsdag 28 februari 2013

Försvarsberedningens resa till Kairo, Egypten

Presidentpalatset! Här fick vi vänta på vårt besök, han, den vi skulle möta, var Dr Essam El Haddad, Presidentens närmaste man vad gäller utrikes och internationella affärer. Han satt i samtal med President Morsi. Morsi skulle förhandla med de andra partierna om det stundande presidentvalet så han behövde tydligen prata igenom en hel del.
Vi såg Presidentens ryggtavla med flera andra män när vi fick komma in i sammanträdesrummet med El Haddad. Han är relativt nytillträdd men har en nyckelroll gentemot USA. Givetvis berättade han om det kommande besöket med John Kerry, USAs nyblivna utrikesminister.
Men han beskrev läget med grannar som Israel och Iran och de kärnvapensatsningar som oroade. Han pratade också om vattenbristen som blir mer påtaglig och arbetslösheten som breder ut sig i landet. På min fråga om hur "vanligt folk" kan få göra sin röst hörd utan att gå med i ett parti svarade han: "De kan ju demonstrera på Tahrirtorget" och log lite uppgivet.
El Haddad poängterade att media var mot Presidenten eftersom de hela tiden jagade dem och ville veta hur och vad de gjorde. Jag tänkte att det var en uppgift som journalister har, men det gillas ju inte av alla: Och visst kan det ibland bli rena personförföljandet.

Dagen hade startat med frukost under arbete tillsammans med ambassadören Malin Kärre och hennes medarbetare. När vi satt o lyssnade surrade min mobil och jag fick information om den störtade luftballongen - via Sverige! Självklart visade jag detta för en av killarna och de började kolla om några svenskar var där - men så var det ju inte!

Vi träffade utrikesminister Mohamed Kamel Amr, han var stolt över att Presidenten var folkvald, den första på många många år. Men han sa även att det går åt rätt håll fast många misstag görs under tiden. Numera måste man lyssna på opinionen, folk vill kunna påverka. Det är viktigt med integration, att samverka med grannar, att nedrustning kommer på dagordningen och att det blir vapenfria områden. Men samtidigt tyckte han att det var lättare med en opinion i medvind. De arbetar nära Tunisien och Libyen, strategiska relationer på lång sikt är viktiga med USA.

Nästa person var kvinna! Omnia Taha är director of European Department för Arabförbundet. Hon delade in frågorna i politiska och ekonomiska delar, och hon ansåg det viktigt att följa två områden: Vad händer i Europa och vad händer med den Arabiska våren?
Hon berättade att President Obama var på väg för att visa att de är viktiga.

Vi fick också möjlighet att möta Försvarsministerns närmaste, generalen Refaat Shehata. En mycket intressant person som kunde måla upp en bild av grannländer, Arabiska våren, framtiden och hur han önskade att fred skulle komma till området.

På kvällen var det mottagning på ambassaden med politiska partier, både opposition och de som regerade och ett flertal andra intressanta personer.

Bilden av ett land som är kulturellt mycket intressant men som även har en nyckelroll i regionen växte fram. Ekonomin har dalat, turisterna sviker och på Tahrirtorget står fortfarande ett antal tält till förmån för de demonstrerande. Trafiken var kaotisk, alla bilar hade bugglor och överallt var det fullt av folk.

Några från oppositionen skulle bojkotta valet, vi debatterade livligt med dem om vilken nytta det skulle göra. Men de liberala var helt övertygade om nödvändigheten av bojkott. Däremot var de vänsterut inte lika självklara fast de lämnat ett sånt besked.

En mycket intressant resa som gav en hel del förståelse över regionen med grannländer.


måndag 25 februari 2013

Försvarsmaktens vägval till regeringen

Läser SvD på väg ner och förstår försvarsmakten:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-besparingar-for-forsvaret-igen_7941932.svd

Nu har de gjort det uppdrag som ålagts dem: resultatet har ännu inte redovisats för regeringen, men det vi i (S) sagt hela tiden får skrämmande nog rätt! SvD säger sig ha många kontakter inom Försvarsmakten som alla bekräftar artikeln.

Min önskan hade varit att Försvarsberedningen fått arbeta klart till sommaren, skrivit ihop vad vi tror är hotbilden mot Sverige o överlämnat detta till regeringen, fått ett ytterligare pådrag att berätta hur vår kommande försvar ska vara uppbyggt i förhållande till detta ev hot som vi tolkat ut.

Men nu står regeringen ensam! Vi har tidigare sträckt ut handen när det gäller personalförsörjningen och dess konsekvenser, nu sist när det gällde JAS och finansieringen. Nu "sitter de där med skägget i brevlådan" skulle min far säga.

Idag far Försvarsberedningen till Kairo för att träffa Arabförbundet o diskuta den arabiska våren, kvinnornas höst och vad det innebär för framtiden. Vi har börjat fila på texter, men vi lämnar inget förrän allt är klart i juni.

Så nu har vi lite mera att prata om....på resan...


OSSE PA på rätt spår - igen?

Reflektion efter OSSE PAs vintermöte i Wien: Oj vad sammanhållning kan ge resultat! Socialistgruppen var enig efter en timme, Liberalerna ställde upp på oss också med nästan 100%, EPP något splittrade. Men när det gällde i Standing Committee att ta beslut var vi eniga och därmed starka! Vår ledning i PA gjorde bort sig, vår ledare berättade i 25 minuter om de oförrätt han upplevt o varför vi måste avsluta samarbetet med Odhir, våra långtidsövervakare. Kent Härstedt gjorde ett berömvärt inlägg, sen följde flera bra inlägg, Norge, Nederländerna m fl.

Slutresultatet är att belgaren de Donnea och hans transparenta grupp ska förhandla med Odhir om att återuppta samarbetet. Resultat ska redovisas på byråmötet 14 april.

Svenska delegationen ska ha all heder av samarbete (oavsett parti) men Kent Härstedt var bäst! En otroligt skicklig förhandlare!

Hoppas nu att allt går enligt vår plan! Litar inte hundra på alla som är inblandade, så det gäller att ligga på...

fredag 22 februari 2013

OSSE PA i Wien

Äntligen efter en hel dag av debatt om organisationen börja det bli rätt dagordning. Nu pratar vi om Syrien och hur vi ska hjälpa till där. En kvinna från FN berättar om agrikultur och hur den förorenas och att det kommer att vara bestående problem som vi borde ta itu med.
OSSE PA har inte visat sig från sin bästa sida den här gången, vi har fokuserat på den skillsmässa som varit o är mellan oss och Odhir, våra långtidsövervakare.
Men nu har hela Standing committe satt ner foten o krävt samarbete igen, gett uppgiften till Mr De Donnea från Belgien och hans transparenta arbetsgrupp. Han har accepterat detta och kommer att arbeta hårt fram till nästa byråmöte den 14/4.
Jag vill verkligen önska honom lycka till!

lördag 16 februari 2013

Hur ska valet i Armenien gå till?

Heldag idag med föreläsare som berättade sina upplevelser om valet som kommer på måndag. OSSE PA, PACE, Europeiska Rådet: Inga valaffischer, inga debatter i TV, problem med utlands boende, mediafrihet men kritiskt tänkande?
OSSE kontoret berättar om 300 inrikes observatörer som utbildats i valövervakning, om viljan att implementera den nya vallagen och om att reformer tar tid.
EUs representation i Yerevan undrar om varför tre partier i parlamentet inte ställde upp med kandidater till presidentposten, hur ska det tolkas och hur kan det bli så? Östra partnerskapet öppnar nya vägar, men den nya vallagen har mycket stor betydelse och måste implementeras. Att vi som är närvarande talar med en röst är oerhört viktigt både för Armenien och för övriga världen.

Sen kommer Odhir: Proffsigt, välplanerat och genomtänkt!
Ambassadören heidi Tagliavini berättar övergripande om valet, berättar om vilka olika delar som Odhir kollar upp och lämnar över till sina medarbetare: Vi får kandidatpresentation, får höra vad de olika kandidaterna varit utsatta för, de berättar om valkommisionens arbete och vallistor som innehåller för många namn, en analytiker visar på brist på kvinnor i parlamentet och på listor, berättar om en kvinna som fanns men som inte registrerade i tid.

Mediaanalys om hur illa det är ställt trots att mediafrihet råder. Ingen ifrågasätter, ingen ställer ens frågor utan journalister skriver vad de olika kandidaterna säger. Och de har inte ens valprogram, ingen vet vad de vill om de skulle få makten. Och ingen har frågat dem...

Efter en rapport om finansiering och ekonomin bakom allt får vi en dragning av vår svenske Odhirkollega Anders som visar siffror om vallokaler från förra valet. De vallokaler som fått besök i förra valet av valövervakare skiljer sig markant från vallokaler som fick arbeta i fred. Oklart varför? Fler siffror visar skillnad i lokaler som fått besök o de som inte fått. Man kan ju fundera o tro, men vi får inga bevis, bara att det är oerhört nödvändigt att vi finns på plats på valdagen därute.

Och som avslutning på det passet sammanfattar ambassadören om funderingar som att man måste ha bott här i 10 år för att få kandidera, att det kostar 15 000 Euro i registrering som man får tillbaka om man får 5 % av rösterna, om att det finns en ombudsman att klaga till men inga sanktioner och det måste gälla klagomål som de själva varit med om, att ingen utomlands får rösta utom diplomaterna och de är 240 st.

Och så här går dagen vidare i varje pass: Ibland känns det bara för mycket, ibland får vi paus i 5 minuter men inte en matbit på hela dagen...och ändå är det så spännande och intressant!


 

fredag 15 februari 2013

Ett annorlunda försvar?

Efter många kommentarer, både när jag besökte Kungliga Krigsvetenskapsakademien och deras "En veckas försvar", efter att ha fått en del mail och sen läser kommentarerna till förra inlägget så öppnar jag upp här för debatt.

Hur ska vi då göra framöver?
Hur ökar vi allmänhetens kunskap om försvaret?
Hur får vi försvaret folkligt förankrat?
Är plikt tillräckligt "modernt" i vår tid eller finns andra sätt?
Går det att införa allmän samhällsplikt, inkluderande värnplikt och civilplikt som nån föreslog och i så fall hur och när i en människas liv?
Vad skulle den innehålla i så fall?

Vi i (S) vill stärka den folkliga förankringen. Vi vill inleda ett arbete med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter. Vi inser att utvecklingen riskerar att den kompetens som finns succesivt försvagas.

När jag senast hade en djup diskussion med förbundsordförande för ABF, Helen Pettersson, berättade hon att den snabbast ökande cirkeln idag är "Hur överlever jag ett zombieangrepp".
Konstigt sätt att förhålla sig till verkligheten, men samtidigt får ungdomar lära sig att överleva utan el, mat och vatten och de gör detta frivilligt. Så det finns kraft och vilja att bygga på. Men vi måste ta tillvara på det drivet. Och hur gör vi det?

Upp till bevis nu, alla ni som vill hjälpa till att tänka!
Jag sitter strax o lyssnar till valet i Armenien, uppkopplad o har koll på läget så nu är det bara att jobba på!

Tufft val eller förutsägbart?

Just nu är jag i Armenien för att valövervaka presidentvalet.

En presidentkandidat blev skjuten, inte livshotande men ändå allvarligt. En matstrejkar för han tycker att det är för stor korruption. En tredje säger att han inte tänker rösta, inte ens på sig själv.
Vad är det som händer?

Presidenten, den sittande Sargsyan, har i valundersökningar fått drygt 60%. Han värsta motkandidat ligger strax över 20%, de övriga 5 kandidaterna har litet röstantal.
Förra valet var det våldsamma protester. Det infördes undantagstillstånd under en period. Man hade sett röstköp, röstlängderna var fel (flera namn bodde inte kvar eller fanns inte i livet)
Sen dess har vallagen skrivits om men inte riktigt blivit var mans egendom ännu. Det är inte så lätt att nå ut med information.

När jag passerade genom staden såg jag en enda valaffisch. Taxichauffören sa att det var nån enstaka debatt på TV men ingen riktig fart. Han skulle i alla fall gå och rösta på måndag, han hade alltid gjort det så han ansåg att det var viktigt. "Det är mitt land och då måste jag ta ansvar" sa han.

Rösträttsåldern är 18 år, det är 2.5 miljoner registrerade röstberättigade nu men landet har bara 3 miljoner innevånare. Och man får inte rösta från utlandet...

Vi i OSSE PA är 19 anmälda parlamentariker som flugit in, Europarådet har också ett gäng här.
Imorgon bitti får jag träffa dem! Sen utbildas vi i två dagar innan vi far ut till olika områden.

Jag ska vara i utkanten av Yerevan....

tänkte lägga till en artikel från SvD igår som jag läste innan jag somnade om kulturens stora kraft och hur vi behandlar personer som upplever sig hotade till livet för detta. Men den verkar inte finnas på nätet...synd, den var läsvärd!

torsdag 14 februari 2013

Värre än vi trott med försvaret?

Sitter på Kungliga Krigsvetenskapsakademin o lyssnar till föredrag. Det verkar som vi inte ens klarar oss en vecka utan ännu mindre tid.
Självklart en ögonblicksbild, men material som inte är levererat, inte beställt, ja inte ens tänkt att beställa pga ekonomin finns ju inte som stöd.
Personalsystemet som inte fungerar, inte är fullt utbyggt förrän tidigast 2019-20 är ju ingen höjdare.
Mängden av fartyg, mängden av flyg eller mängden av armens soldater är också ett aber. De räcker helt enkelt inte till att vara på mer än ett ställe, och dessutom ska de fraktas i vårt avlånga land. Det görs med tåg i den mängden! (Och SJ har jag personlig erfarenhet av!) så det kommer att ta tid! Och de är inte uthålliga för de är för få!
Och just nu pratas om Nato o ev förfrågan till oss för att upplåta baser om t ex Lettland behöver stöd. Det finns inga planer för detta, utan man måste starta på ruta ett.
Och vem ska leda detta i så fall?

Här finns fler frågor än svar, men en sanning kom nu: ju mindre försvar vi har desto större chans för angripare att slå ut oss.

Och så säger försvarsministern att hon är nöjd, statsministern säger att försvaret är ett särintresse, vice statsministern vill upprusta Gotland. Finansministern säger dock som det blir i verkligheten: Inte en krona till försvaret, vi sänker skatten igen!

Huga!

onsdag 13 februari 2013

Gymnasium för alla!


 

Sverige står idag inför stora framtidsutmaningar. Arbetslösheten stiger från en redan hög nivå och skolresultaten sjunker för sjätte året i rad. Sveriges viktigaste framtidsfråga är hur vi skapar fler jobb. Vi socialdemokrater tror inte att Sverige kan konkurrera på världsmarknaden genom låga löner. Det måste ske med förbättrade kunskaper.

 

I dag krävs en gymnasieutbildning för att klara sig bra på arbetsmarknaden. Det blir tydligt när man studerar ungdomars arbetslöshet. Arbetslösheten för unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har det. Unga som saknar gymnasieutbildning löper en mycket stor risk att inte kunna försörja sig själva.

 

Därför föreslår vi en obligatorisk gymnasieskola. Samma skolplikt som idag gäller för grundskolan ska gälla för gymnasieskolan upp till 18 års ålder.

 

Nästan alla ungdomar (99 procent) börjar redan i dag på gymnasiet men ungefär en av tio hoppar av och når inte den tredje årskursen. Den vanligaste orsaken till studieavhopp är att man är trött på att studera och den näst vanligaste är sjukdom. Det går att stödja och motivera dessa ungdomar till att genomgå utbildningen, men det kommer att krävas mer resurser. Utbildningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov. En bra studiemiljö, stärkt elevhälsa och investering i lärarna är också nödvändigt. Det ska även finnas fler olika vägar till gymnasieexamen än idag. Samverkan med arbetslivet ska öka, man ska kunna läsa sin gymnasieutbildning på folkhögskola och kunna kombinera den med praktik.

 

Efter sex år med Reinfeldt är det tydligt att regeringen prioriterar bort det som varit Sveriges framgångsrecept. Man väljer konsekvent bort investeringar i utbildning och gör i stället stora nedskärningar i gymnasieskolan. Regeringen har redan skurit ned 675 miljoner kronor på gymnasiet under 2012. Dessutom planeras ytterligare nedskärningar om 1360 miljoner under 2014. Sverige har nu den första regeringen i vår historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna för nästa generation.

 

Vi socialdemokrater står upp för en skola som ger alla rätt till de kunskaper som krävs på dagens arbetsmarknad. Därför är vi framtidspartiet i svensk politik.

 

Att Sverige når en världsledande utbildningsnivå är nyckeln till framtidens jobb men också till unga människors frihet att forma sina egna liv. Ett modernt, demokratiskt samhälle ska investera i en gymnasieskola för alla och för arbete, bildning och livslångt lärande. Därför är uppdraget att säkra alla ungas rätt till en ordentlig utbildning inte bara något vi har råd med – det är det som gör oss rika.

 

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson (S)

Åsa Lindestam, riksdagsledamot (S)

 

 

 

 

måndag 14 januari 2013

En veckas försvarsförmåga?

Det skrämmer mig!
Sen tror jag inte att vi blir anfallen som ensamt land av nån annan, jag tror att vi ska ha försvaret som en försäkring för att det inte ska hända, men då får vi inte betala för liten premie.
Igår i Aftonbladet skrev Peter Hultkvist vad vi som (S) funderar över, idag och imorgon kommer vi att stå på scen o ge svar på så många frågor som vi bara hinner och får talartid för.

Vi är varken stolta eller nöjda i frågan, vi har andra lösningar än moderaterna har. Jag avslöjar inte svaret här, det kommer i omgångar de har två återstående dagarna här i Sälen.

Men en sak kan jag berätta, och det är att stridsflyg och ubåtsförsvar ska vara nationella säkerhetsintressen enligt oss!

Försvarsberedningen och statsministerns koll

Med förvåning läste jag igår Expressen o såg att de sa att vi var osams.
Idag skriver media att statsministern fått rapport från oss där vi säger att vi är klar över hotbilden mot Sverige.
Och han säger att det inte finns nån hotbild...
Konstigt!
Men statsministern hänvisar säkert till den förra försvarsberedningen, mer koll har inte han.
Vi, den nya försvarsberedningen har inte lämnat så mycket som ett kommatecken eller ett gemensamt uttalande från oss ännu.
Vi har gjort en hearing om Ryssland som TV-sändes, vi har rest till Helsingfors och Moskva, vi har planerat kommande aktiviter o möten som t ex att vi ska åka till Danmark och Norge. Vi har börjat skissa på hur det kommande skrivna arbetet ska se ut, men vi är inte framme än ens med hur omfattande eller inte det ska vara.

Det som skrämmer mig är att statsministern borde veta att vi är en ny försvarsberedning, att vi tillsattes i somras och inte kom igång förrän i höst. Han borde veta att materialet från oss ska komma först i juni i år, och sen borde han veta att vi ska få ett tilläggsuppdrag efter juni.
Jag brukar säga att borgarna inte är ense, nu är inte moderaterna ense i frågorna, fd försvarsministrar som har (M) som bokstav uttalar sig mot statsministern (M) och hur är det då?
Försvarsfrågan rinner dem ur händerna...

Folk och Försvar Dag 1

Efter en bra dag och god nattsömn gör jag följande reflektion:

Svårigheten för media att få artiklar och ledare som lyfter nya vinklingar är stor.
Vi i Försvarsberedningen fick ju ta del av Expressens artikel igår om att vi håller på att haverera. Vi är lika förvånade som allmänheten! Har hunnit prata med hälften av mina kollegor och ingen känner igen sig i vad som står.
Rolf Karlsson, fd riksdagsledamot(M) från Gotland säger sig sitta inne med sanningen. Han vet att vi havererar. Intresssant att han vet, men inte är det en sanning. Och vem förväntar att Expressen ska kolla med någon mer? Inte jag i alla fall! Och varför vill han göra ner Försvarsberedningen nu (och även förra vill jag minnas)?

Intressant igår var upplägget med den start som vi bjöds på. Flera av organisationerna som ingår i Folk och Försvar fick börja och berätta om de hot de grubblar över. Vi hörde om arbetslöshet, livsmedelsförsörjning, IT-hot och medlemsattacker, energi, demokrati och demografi med migrationsinslag.

Det här var mestadels civila organisationer, fackorganisationer, LRF och KF. En bra inramning för övriga dagen! Sen kom ministrar, journalister och Säpo blandat med kommentarer om vad de tidigare sagt.

Som försvarspolitiker anser jag att det var mycket intressant, eftersom vi i FöU sällan kommer in på terrorism och extremism, vilket ändå uppfattas som ett stort och relevant hot. Detta ämne tillhör polisen i Sverige, och då är det Justitieutskottet som handhar frågan.

Men det visar samtidigt att den vinkling som media vill ha inte är lätt att hitta! Hur få till nåt nytt när det är mycket av samma sort hela tiden? Och vi var nog alla eniga om att media har ett jätteansvar i vad som skrivs, förskönas och görs till sanning idag och i framtiden. Ta det ansvaret!

Det var också skillnad i vilket kön som stod på scen! Jättebra med många duktiga, kompetenta tjejer som utstrålade kunskap och säkerhet inom sina områden!

Sen att middagen är kl. 20.00 är synd, det är alldeles för sent för mig! Och vi började ju inte äta då heller...

Tacka vet jag morgnar!

onsdag 9 januari 2013

Ibland tar man sig för pannan!

Det gäller inte bara försvarspolitiken, där jag sparar mig för Folk o Försvar. Nej, utbildningspolitiken i borgarnas våld misshandlas igen. Idag på Aftonbladet debatt skriver Thomas Tobe att lärarna ska få stöd administrativt. Det är ju bra! Men hur är frågan!

Det finns inte ett ord i artikeln om att ta bort någon av de arbetsuppgifter borgarna har pålagt lärarna. Inte minsta uns. De ska fortsätta dokumentera inför samtal, inför betyg, inför elevvårdskonferenser, de ska betygsätta osv. Men de ska få hjälp....hur?

De kanske kan få diktafoner o i fortsättningen ha lärarsekreterare som skriver ut allt. Kommer ihåg när läkare inte gjorde detta, utan deras läkarsekreterare fixade detta. Dessa togs bort och läkare fick själva börja skriva "för det gick fortare".

Men det kanske finns andra lösningar...

Fast det bästa hade nog varit att genomdriva socialdemokratisk politik: Minska klasserna och ge lärarna en rimlig arbetsbörda!