Åsa Lindestams blogg: Lavaldomen ur nytt perspektiv

måndag 3 juni 2013

Lavaldomen ur nytt perspektiv

Detta fick jag genom mail idag:
Digitalt nyhetsbrev från Byggnads och Elektrikerna. Juni 2013Sommaren 2004 kom det lettiska företaget
Laval un Partneri till Vaxholm för att genomföra
en ombyggnad av Söderfjärdsskolan i Vaxholm. Detta skulle bli starten på en av de mest uppmärksammade och debatterade hän-delserna någonsin på svensk arbetsmarknad.
Vad frågan handlade om, och fortfarandehandlar om, är rätt enkel. Ska utländska företag
få komma till Sverige och genomföra arbete och betala sin personal lägre löner än de som gäller i Sverige? Om detta tillåts skulle det innebära att svenska kollektivavtal sätts ur spel. Vi får en låglönekonkurrens och svenska företag kan inte konkurrera på samma villkor.
I Vaxholm visade det sig att det lettiska
företaget betalade löner långt under kollektiv-avtalsnivån och Byggnads och Elektriker-förbundet försatte därför skolbygget i blockad. Detta för att få Laval att teckna avtal med Byggnads och därmed se till att de lettiska
byggjobbarna fick samma löner som sina
svenska kollegor.
Nu startades en häxprocess mot Byggnads
och Elektrikerna som saknar motstycke. Vi blev som fackförbund beskyllda för att vara rasister och vilja stänga gränserna. Många av våra kritiker välkomnade i själva verket låglöne-konkurrensen. De önskade inget hellre än att se försvagade fackföreningar. Men den debatten vågade de inte ta med oss, utan istället
svartmålades fackföreningsrörelsen.

Vi kan nu också se resultatet av EG-domen
och Lavallagen på svensk arbetsmarknad.
Utländsk arbetskraft blir utnyttjade under
slavliknande förhållanden och det råder låg-lönekonkurrens. En situation som inte är till gagn för någon.
Nu hade historien kunnat vara slut här. Men
till vår stora glädje kom det för några månader
sedan en rapport från FN:s arbetsmarknads-organ ILO. Rapporten fullständigt sopar
mattan med EG-domstolen och den svenska
regeringen och ger Byggnads och Elektriker-förbundet full upprättelse.
ILO underkänner Lavallagen och säger att
den strider mot internationella konventioner
om facklig förenings- och förhandlingsrätt. ILO me-naratt fackföreningarna visst har rätt att
vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektiv-avtal med utländska företag.
ILO säger också att Byggnads och
Elektrikerförbundet har utsatts för allvarliga
föreningsrättsliga kränkningar och uppmanar
regeringen att kompensera oss för de skade-ståndsom vi tvingades betala till Laval.
Det har varit väldigt tyst från regeringens
sida efter ILO:s yttrande och inte har vi sett
skymten av några pengar. Vi kommer därför
idag att skicka en faktura till statsminister
Fredrik Reinfeldt på 3 miljoner kronor och vi
förväntar oss att regeringen omedelbart betalar.
Våra medlemmar väntar.


I rättssalarna gick det inte bättre. Både EG-domstolen och sedan Arbetsdomstolen
konstaterade att Byggnads och Elektriker-förbundets blockad av Laval var felaktig och stred mot EG-rätten. Detta trots att vi hela tiden, till punkt och pricka, följt den svenska rätten och
den svenska modellen på arbetsmarknaden.
EG-domstolen konstaterade helt enkelt att
svensk lagstiftning var ett hinder mot den fria
rörligheten och domstolen tyckte således att
det var viktigare med fri rörlighet än med fackliga
rättigheter.
Plötsligt hade vi en situation där Byggnads
och Elektrikerförbundet hade vidtagit en stridsåtgärd, helt enligt svensk lagstiftning, i syfte att förhindra låglönekonkurrens och en EG-domstol som struntade i detta och satte fri rörlighet högre. Resultatet av detta blev att Byggnads och Elektrikerförbundets medlemmar blev dömda att betala drygt 3 miljoner i skadestånd till Laval. Ett fullkomligt absurt resultat och en lika absurd situation för fackföreningsrörelsen.
Eftersom EG-domstolen konstaterade att den svenska lagstiftningen stred mot EG-rätten såg sig den svenska regeringen tvungen att inför den s.k. Lavallagen, som innebär att svenska fackföreningar inte kan kräva svenska kollektiv-avtal av utländska företag som verkar i Sverige.

Vi skickar också detta brev till samtliga riks-dagsledamöter med krav på att ni omedel-bart tar initiativ så att Lavallagen förpassas dit den hör hemma – i papperskorgen. Svensk arbetsmarknad har inte tid att vänta en enda
dag till.
Slutligen skulle det vara en fin gest från alla våra kritiker, som genom åren beskyllt oss för både det ena och det andra, att samlas för en gemensam ursäkt till Byggnads och Elektrikerförbundets medlemmar och alla våra utländska arbetskamrater.
Vi lovar att inte säga – vad var det vi sa, vi
hade rätt hela tiden!


Johan LindholmOrdförande Byggnads


Jonas Wallin
Ordförande ElektrikerförbundetElektrikerna, Box 1123, 111 81 Stockholm
Tel: 08 412 82 82
postbox.fk@sef.se
Byggnads 106 32 Stockholm
Tel: 010 601 10 01
forbundet@byggnads.se

Du får gärna kopiera och distribuera ovanstående material, men glöm inte att ange källa Byggnads och Elektrikerna.

Inga kommentarer: