Åsa Lindestams blogg: 2012

torsdag 29 november 2012

Swedec kvar!

Pressmeddelande


Ja till nya JAS, men nej till nedläggning av Swedec

Försvarsutskottet säger ja regeringens förslag om uppgradering av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Däremot säger utskottet nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag om att ha kvar Swedec.
Regeringens förslag om budgetanslag till försvaret och samhällets krisberedskap för 2013 ger bland annat regeringen rätt att under 2013 besluta om uppgradering av JAS 39 Gripen. För att skapa utrymme för uppgraderingen ökas anslaget med 300 miljoner kronor per år under 2013–2014 samt med 200 miljoner kronor för åren därefter. Regeringen får rätt att under 2013 besluta om beställning av försvarsmateriel och anläggningar för totalt 70 miljarder kronor för perioden 2014–2027, inklusive de beställningar som redan gjorts. Här ingår beställningarna för JAS 39 Gripen. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att uppgradera JAS. Enligt Miljöpartiet visar regeringens agerande att JAS-projektet inte handlar om säkerhetspolitik utan om ett industriprojekt som ska gagna Saab. Vänsterpartiet menar att uppgraderingen av JAS är för dyr och att regeringen inte har berett förslaget tillräckligt grundligt.
Utskottet vill ha årlig redovisning om JASUtskottet anser att riksdagen varje år bör få underlag för att kunna följa upp det beslut som nu fattas om uppgraderingen av JAS 39 Gripen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partierna utgår ifrån att Försvarsmakten och regeringen fortlöpande redovisar den ekonomiska utvecklingen av JAS-projektet för riksdagen.
Ingen besparing att lägga ner SwedecRegeringen vill att Swedec läggs ner vid utgången av 2012 och inordnas i Göta ingenjör-regemente Ing 2. Utskottet håller inte med, utan menar att Swedec på ett kostnadseffektivt sätt kan samordna den humanitära minröjningen. Enligt utskottet skulle det inte heller innebära någon besparing under 2013 att lägga ner Swedec. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag. I och med detta säger utskottet ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna och delvis ja till motionsförslag från Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Bakom förslaget står S, MP, SD och V.
M, FP, C och KD reserverar sig mot utskottets förslag.
Utskottet vill upprepa tidigare tillkännagivandenUtskottet föreslår även två tillkännagivanden som är upprepningar från 2011. Då gav riksdagen regeringen i uppdrag att redovisa materielinvesteringar mer utförligt från och med budgetpropositionen för 2013. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett nytt tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från MP och SD.
2011 gav riksdagen också regeringen i uppdrag att på nytt föra in anslaget för frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Regeringen vill vänta med att återinföra anslaget tills verksamheten har utvärderats. Utskottet anser fortfarande att anslaget bör föras in i budgetpropositionen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att göra detta i budgetpropositionen för 2014. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till ett förslag från V. Bakom båda förslagen står S, MP, SD och V.
Regeringspartierna tycker inte att nya tillkännagivanden behövsM, FP, C och KD reserverar sig mot förslagen till upprepade tillkännagivanden. När det gäller beslutsunderlag för materielinvesteringar konstaterar partierna att regeringen redan 2011 fått ett uppdrag av riksdagen. Regeringen har redogjort för beredningen av ärendet och har för avsikt att återkomma till riksdagen. Därför behövs inget tillkännagivande. Regeringspartierna vill också vänta med att återinföra anslaget till frivilligorganisationerna i statsbudgeten. Partierna vill utvärdera både frivilligverksamheten och den nuvarande bidragsmodellen innan någon ändring görs.
För mer information
  • Faktafrågor: Ring Ulf Birath, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.
    Försvarsutskottet ledamöter
Planerad dag för debatt och beslutTorsdagen den 6 december.
Dokument
(Allt klippt från Riksdagens hemsida)

torsdag 1 november 2012

Ryssland


Försvarsberedningen har gjort en av de första resorna för att skapa sig en bild över vad länder i grannområdet tänker om hotbilder och framtid.
I Moskva har vi träffat vice försvarsministern och vice utrikesministern och förstås Duman. Herrarna, som det självklart var, gav inte direkt en entydig bild över landet och hotbild.

Anatolij Antonov, vice försvarsminister, poängterade svårigheten av reformeringen av de ryska styrkorna. Men om 1-2 år är detta löst, sa han.
Igor Zotov, Duman och försvarspolitisk ledamot, vill samarbeta så att både det ryska och svenska folket kan sova lugnt. "Bara i ishockey ska vi besegra er!" säger han.
Och Sergej Rjabkov, vice utrikesminister som jobbar med nedrustning bl a vill modernisera, vill ta bort Visumkravet mellan EU och Ryssland så att människor från Kaliningrad kan åka till Helsingfors och dricka kaffe om de så önskar.

Vi träffade ett stort antal ytterligare personer, väl utvalda och inte lika optimistiska generellt. Men alla gav sin bild av framtiden i ett stort land, med möjligheter och hot.

Det jag tänker efter alla möten är att ingen äger hela sanningen om framtiden. Jag önskar att det skulle vara mer stabilt runt om men inser att det inte kan vara den enda lösningen på människors längtan efter demokrati pch mänskliga rättigheter.

söndag 28 oktober 2012

Att möta utmaningen

Hur möter den borgerliga regeringen utmaningarna som den svenska skolan står inför? Det gäller från förskolan rakt igenom systemet till Högskola.  Resultaten i grundskolan sjunker för sjätte året i rad, andelen elever i grundskolan som inte uppnår sina mål ökar. En av fyra gymnasieelever tar inte examen inom loppet av fyra år. En alltför liten del av de unga har utbildning på högskolenivå.

 

Kommunerna i Gävleborgs län brottas med att de resurser man har ska användas på bäst sätt för barn och unga i skolan. I vår socialdemokratiska budgetmotion till riksdagen har vi ett antal förslag för att stötta detta och höja kvalitet i skolan. Men vad har den borgerliga regeringen för förslag till lösningar? Jo, som den första regeringen i historien, vill man sänka utbildningsambitionerna för nästa generation!

 

Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi vill investera i grundskolan genom satsningar på färre barn i klasserna i lågstadiet, höga krav på eleverna i grundskolan kombinerat med ett kraftigt stöd, utbildningskontrakt för unga som inte slutfört gymnasiet. I dag har drygt 43 procent av 30–34-åringarna i Sverige en högre utbildning (högskola och yrkeshögskola).  Vi sätter målet till 50 % år 2020. Vi vill investera i 11 500 platser på högskolor, universitet och yrkeshögskolan under nästa år. Samtidigt vill vi investera 200 miljoner kronor för ökad kvalitet i utbildningen på högskolor och universitet i form av ökat antal lärarledda timmar och ökad möjlighet till praktik för studenterna.

 

Men den borgerliga regeringen vill inte investera i grundskolan så att fler når målen. I stället föreslår de ett ettårigt gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen för elever som inte har nått målen i grundskolan. Regeringen skär dessutom ned på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor i år.

 

Regeringens mål är att andelen 30-34 åringar i Sverige som har högre utbildning (högskola eller yrkeshögskola) ska vara 40–45 procent år 2020, alltså ligga still eller minska, enligt deras nyligen presenterade budget.  Den borgerliga regeringen minskar antalet platser på högskolor och universitet med minst 10 000 platser i år. Under nästa år beräknar lärosätena att det kommer att minska med ytterligare ca 10 000 platser.  Detta är den borgerliga regeringens sätt att möta ungas behov av utbildning för friheten i att forma sina liv, arbetsmarknadens krav på kompetens och den globala konkurrensen. Nu undrar vi om Tomas Tobé (M), riksdagsledamot från Gävleborgs län och ordförande i riksdagens utbildningsutskott verkligen tycker att det är klokt att starta denna nedåtgående spiral för Sverige och en återvändsgränd för unga människor på väg ut i arbetslivet?

 

Raimo Pärssinen (S)        
Åsa Lindestam (S)
Per Svedberg (S)
Elin Lundgren (S)

Riksdagsledamöter från Gävleborgs län

 

 

 

Finlands vitbok

Finland ser på hotbilden mot sitt land just nu. Vi, Försvarsberedningen, hade möjlighet att träffa den grupp som jobbar med detta och vi fick ett givande samtal. Intressant att de kallar sin Försvarsberedning för Parlamentariska kontaktgruppen och arbetet för vitbok.

Vi träffade även utrikesministern Erkki Tuomioja, Presidentens kanslichef Teemu Tanner och utrikesrådgivare Mikko Hautala.

Den bäste av dem alla var försvarsrådet Helena Partanen, chef för försvarspolitiska enheten vid Försvarsministeriet. Hon gav raka svar på raka frågor.

Vi pratade om grannländer, Nato och vårt partnerskap, missiler, Solidaritetsförklaringen och en massa andra viktiga frågor som vi hade gemensamt.

Det ska bli spännande att se Finlands vitbok!

tisdag 16 oktober 2012

Regeringen sänker ambitionerna för de unga


Kraven på utbildning i arbetslivet blir allt högre. Men inte bara i arbetslivet utan också i livet i stort. Som medborgare i ett demokratiskt samhälle ställs allt högre krav på att kunna ta till sig, sovra och kritiskt granska stora informationsmängder. Den utvecklingen kommer inte att avta utan mest sannolikt öka ytterligare.

Regeringen har gett upp om den svenska skolan. Istället för att satsa på eleverna och höja förväntningarna, sänker regeringen ambitionerna och kraven. Istället för att investera i grundskolan så att fler når målen, föreslår regeringen ettåriga gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen för elever som inte har nått målen i grundskolan.

Samtidigt är företag och andra arbetsgivare tydliga med att de inte efterfrågar 16-17-åringar som inte har en fullständig gymnasieutbildning. Tvärtom ser företagarna behov av mer välutbildade unga.

Vi gör de unga en björntjänst om vi lurar in dem i denna återvändsgränd. De kommer inte att klara sig på arbetsmarknaden med en ettårig gymnasieutbildning. Arbetslösheten är idag mer än dubbelt så hög för unga utan en gymnasieutbildning. Ungdomar utan en fullständig gymnasieutbildning får mycket dåligt fäste på arbetsmarknaden, med långa och återkommande perioder i arbetslöshet.

Sverige har den första regeringen i vår historia - och förmodligen den enda i världen - som sänker utbildningsambitionerna för nästa generation. Det här är inte ett ansvarsfullt sätt att möta framtiden. Arbetsgivarna har behov av mer välutbildade unga. Då måste vi se till att varje ung ges den möjligheten.

Grunden för att alla elever ska nå målen i grund- och gymnasieskolan är att höja kvaliteten i skolan. Men regeringen skär ned på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor i år. Det är helt obegripligt för oss. För oss står det klart att det finns stora olösta problem i gymnasieskolan. En av fyra elever tar inte examen inom loppet av fyra år. Men när inte alla elever når upp till målen är lösningen inte att sänka kraven. Förväntningarna på eleverna ska istället vara höga, och stödet kraftigt. Då presterar ungdomarna bättre, när något väntas av dem!
När arbetsgivarna efterfrågar gymnasiekompetens måste alla ges möjlighet att skaffa sig det. Unga ska inte bara ges en möjlighet, utan flera. Vi har förnyat vår politik och vill införa ett utbildningskontrakt där unga arbetslösa utan en fullständig gymnasieutbildning förbinder sig att slutföra den mot att de erbjuds jobb eller praktik på deltid, annars går de miste om ekonomisk försörjning från samhället.

Men det är inte bara förändringar i gymnasieskolan som måste till. Vi ser också ett stort behov av kraftfulla investeringar i grundskolan för att varje barn ska ges en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Det vill vi uppnå genom stora kvalitetssatsningar, till exempel vårt förslag om mindre klasser i lågstadiet.
Dagens och framtidens arbetsmarknad kräver mer av våra unga. Då är inte lösningen att sänka ambitionerna för skolan och eleverna. Det kräver istället att vi investerar mer kraftfullt i varje ung person.

Riksdagsledamot (S)

Åsa Lindestam

Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Black Hawk och flygmuseum

Besökte Fort Ruckers museum med en mycket förnämlig guide som verkligen kunde trollbinda. Han hade träffat en hel de stora flygare, män (förstås!) som flugit de plan som fanns i detta museum. Historier om hur presidenterna i USA fängslats av drömmen att flyga, historier om hur nån landat i Vita Husets trädgård på rosenrabatten, historier om hur någon överlevde kraschlandning avlöste varandra.
Ett museum att rekommendera!

måndag 15 oktober 2012

Black Hawks personal tränar

Att sitta på några meters höjd i en hytt som ser ut som på helikoptern Black Hawk och sen bli nedsläppt i vattnet, sjunka ner under ytan och sen vara tvungen att ta sig loss, ta sig ut och simma upp till ytan ingår i träningen för att bli en bra pilot. De här piloterna är på väg ner i full mundering under vattenytan. Otäckt men nyttigt.
De tränar även att gå ner under vatten och sitta i en bur som liknar helikoptern, rullas runt och ta sig ur inom mycket kort tid, annars drunknar de. Självklart har de med sig utbildad personal som kan gripa in ifall något går snett.
Våra svenska soldater får mycket beröm!

Fort Rucker, Alabama

Idag besökte vi Fort Rucker som ligger i Alabama, USA.
Major General Kevin W Mangum, Commanding General, tog emot oss, introducerade hela anläggningen som verkligen var jättestor för oss. Han gav oss en inblick över Aviation Training. Vi fick även tillfälle att träffa våra svenska soldater över lunch. De tränar att flyga Black Hawk. Här finns möjlighet för USAs soldater att läsa 224 olika kurser och de ger ca 600 000 studietillfällen.
Vi fick också tillfälle att studera Black Hawk närmare.

söndag 14 oktober 2012

Presidentval

Sitter stilla på flygplats, mellanlandning och på väg. Trist när det händer.
Har sett nyheterna och här utvärderar man fortfarande debatten mellan vicepresident och utmanare.
Inga mängder av valmaterial, ser enstaka skyltar på bilar eller i någons trädgård, men den delen verkar inte ha tagit fart ännu.
I Virginia pågår debatt om registrering till valet och de konservativa krafterna vill att folk ska ha ID med foto, allt för att utestänga vanligt folk från att rösta. De flesta äldre har inte körkort med foto, inte pass eller andra ID-handlingar.
Ungdomar har körkort oftast, så de klarar sig men är eventuellt inte lika motiverade att registrera sig o sen rösta om några veckor.
I det här landet måste man vara ordningsam för att lyckas...

Flygdag

Idag byter vi ort, från Newport Newsweek, Virginia till Alabama. Det har varit händelserika dagar här, och det blir nog mer av den varan.
Vi har mötts av stor tillit. Amerikanarna både på helikopterbasen där våra svenska killar finns och på USS San Antonio visade upp sin bästa sida, allt öppnades för oss och vi fick mycket raka svar på våra frågor.
Det var svårare i Washington när alla parlamentariker var ute och valarbetade. Där träffade vi höga tjänstemän, men de hade svårare att svara rakt.
Politiker behövs! Vi spelar i en annan kategori, vi kan ändra förutsättningar medan tjänstemän måste rätta sig efter de förutsättningar som finns.
På måndag kväll är vi inbjuden på "rally" till politiker i Alabama. Vi vet inte vilket parti eller om de är oberoende (?) men det blir intressant.

lördag 13 oktober 2012

Black Hawk

Passade på att hälsa på våra svenska killar som idag tränar för att kunna skruva på våra nya helikoptrar. Vi fick ett par timmar med killarna som tränar för hela slanten i slutänden på sin utbildning. Sen ska de till Linköping och de tänker bosätta sig där.
Duktiga killar, vi kan vara stolta och deras lärare öste beröm över de mycket motiverade elever som kom från Sverige och på rekordtid passerade utbildningen.

USAs historia

På väg till Colonial, Williamsburg för att se USAs historia med nya ögon. Ett samhälle uppbyggt som det var med levande skådespelare som visar skeenden. Ska bli spännande som avbrott mot politik och försvar.


- Posted using BlogPress from my iPhone

USA

På resa i det stora landet i väster med partikamrater så får vi se en hel del. Besökte Capitolium och fick diskutera den hotbild som de upplever idag. Svåra frågor, svårt att sia om framtid men med en positiv bild över vem som man vill samarbeta med och hur.
Vi lägger pussel med hur olika länder upplever hotbilder, vi läser en hel del av information och vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till olika skeenden.
Självklart har vi ingen kristallkula, men vi måste bilda oss en uppfattning om hur omvärlden uppfattar framtiden och vilka risker och hot som kan uppstå eller redan finns.
Uppgiften måste redovisar framåt sommaren av försvarsberedningen. Almanackan är fulltecknad, behöver planera in mer lästid men utrymmet begränsas av dygnets timmar.
Igår läste jag om Pakistan och deras översvämningar och hur det kan innebära oro i deras del av världen. De är oerhört utsatta, förmodligen av klimatförändringar men oavsett detta har de ett svagt samhälle som inte tål påfrestningar av detta slag, trots att de drabbas. Hur påverkar det Afghanistan och Indien? Flyktingströmmar? Vattenproblem?
Vi har lite att fundera över.

tisdag 9 oktober 2012

I Albaniens parlament finns inga knappar

Här håller man tydligen upp grönt eller rött kort, om vad man tycker. Det fanns även en vit sida för att kunna avstå. Tänk så olika det är, hos oss syns och registreras allt direkt för att alla andra ska kunna se hur vi röstar. Här kan man sträcka upp en hand o sen säga "Nej, så var det inte" om det blir lite fel.
Nog har vi olika förutsättningar...

fredag 5 oktober 2012

Albaniens talman

Jozefina Topalli, verkar vara en frisk fläkt i landet. Hon säger att landet är på väg mot demokrati och att man närmar sig EU. Hon säger också att frihet är möjlig och att här finns alla möjligheter.

Ångervecka för företagsabbonemang


"Ångervecka ska gälla även företagsabonnemang, tycker riksdagsledamot Åsa Lindestam (S) som lagt en motion om att införa ångervecka
för företagare." skriver Söderhamnskuriren
 
Jag la en motion i Riksdagen efter att ha haft kontakt med några anhöriga som på alla vis försökt hjälpt sina anhöriga att slippa betala 10 000-tals kronor i telefonabbonemang.
 
Orsaken att det blir så här är att nån äger skog eller fastighet, har F-skattsedel men är äldre. De blir systematiskt uppringda av telefonförsäljare, luras att teckna abbonemang på sitt företag (som inte ens behöver vara aktivt) och helt plötsligt är deras hemtelefon en företagstelefon utan ångerrätt och med höga abbonemangsavgifter.
 
En del äldre har även sitt larm kopplat till sin hemtelefon ifall de behöver larma. Numret byts utan att underrätta vare sig den äldre eller larmcentralen. De blir helt utan skydd.
 
Så här får det inte vara!
 


 

Efter valet i Vitryssland

Så här med backspegeln påkopplad undrar jag om oppositionen i Vitryssland är tillfreds med sin bojkott? Kan det vara så att de inte orkar längre?

Enligt uppgift har en politisk fånge frigetts.

Jag läser hemska historier i Newsweek om sofistikerad tortyr av de 14 politiska fångar som fortfarande sitter inlåsta.
Stående naken i timmar i iskall cell försöker man tvinga till samarbete.
En kvinnlig fd fånge berättar om grov misshandel och hur hon sedan tvingats sova på golvet i kall cell i veckor med blodet rinnande ur båda öronen.

Hur ska de orka?

På väg mot Albanien och OSSEs höstmöte förbereder jag mig och läser rapporter. Valet i Georgien blev mindre våldsamt än vi trott, landet ska byta ledare vilket tyder på att landet går mot en något ökande demokrati. Fast visst finns det farhågor.

Väl framme möts jag av värme. Så här skulle vi haft det i Sverige under sommaren. Höga berg omger flygplatsen, jag skulle vilja knäppa kort men gruppen blir föst iväg till en varm buss där vi blir sittande för att invänta andra, förmodligen.

måndag 1 oktober 2012

Valet i Vitryssland

Hade förmånen att få valövervaka i Vitryssland nu när parlamentet skulle förhoppningsvis förändras. Så blev det inte. Av 110 platser tog de presidenttrogna 110 platser. Så kan det gå när det inte är möjligt för fri media, de som vill bilda partier nekas att registrera sig, när partiledare kastas i fängelse och när de får tid i TV men ingen annons om detta gör att på sämre sändningstid syns de max 5 minuter.

Däremot följde de som fanns i vallokalen lagen om hur det ska gå till i vallokalen.

Men det räcker inte för västerländska ögon. Avprickning i vallängden var OK, folk fick rösta bakom skynken, alla gick ensam in och röstade, ingen knäppte kort på hur de röstat osv.

Men sammanräkningen....?

Här fick vi sitta 10 meter ifrån bordet så vi inte såg nåt. Högar växte på bordet, nån blev större än andra. Ingen fick prata! Varje räknande kvinna (de var i regel 12 av 13!) viskade sin siffra till chefen för vallokalen, chefen nickade o förde ner siffran på papper som vi inte fick se, ringde så småningom till nån o viskande berättade sina siffror.

Alla röstsedlar buntades ihop, brunt papper slogs om och ett sigill som verkade bestå av lera kladdades på (och ville absolut inte fastna!), stämpel trycktes dit o det blev högar av nåt vi inte förstod nåt av.

Sammanräkningen gick oerhört fort, alla siffror stämde överallt o chefen var nöjd.

Det var inte vi!

Omfattande kritik framfördes från OSSE, min valorganisation.

Bilden är från utanför en vallokal. Där förekom olika uppträdanden och sång på de flesta ställen vilket gjorde att släkten var där och tittade (och röstade) Mat gick att köpa för de som var hungriga. Annars var det som vanligt kallt i vallokalen, tyst och väldigt lite rörelse.

söndag 16 september 2012

Göra skillnad som kvinna!

Jag tror jag kan göra skillnad!

Varför är det viktigt med kvinnligt ledarskap på internationell nivå?

Som kvinna i bästa ålder med erfarenhet från svenskt ledarskap under lång tid i olika sammanhang, både politiskt, civil föreningsverksamhet och kommunal verksamhet känns det som nästa steg på min egen väg.

Många gånger har jag bevittnat och ibland själv också erbjudit kvinnor att kliva fram och axla ett större ansvar. De allra flesta gånger har kvinnorna tackat nej. " Inte kan jag..." har varit en bra fras för många att använda.

En viktig poäng i att vara ordförande är att kunna påverka och ofta sätta dagordning. Mina första erfarenheter behåller jag i färskt minne från kommunal verksamhet, de hårda frågorna fanns på dagordningen med manlig ordförande, med en kvinna fanns det plötsligt plats för de mjuka frågorna.

En annan poäng är att vara förebild. Som ledare hittar du din egen stil, byggd på erfarenhet, efterapning av nån du sett upp till och en egen vision.

OSSE
Erfarenhet från både män o kvinnor behövs, ett kön har inte tolkningsföreträde framför det andra. När vi bejakar olikheten i åsikter mellan män och kvinnor får vi en både djupare och bredare bild av den komplexa tillvaro vi försöker förstå internationellt men även nationellt.

När vi i Afghanistan lät kvinnliga svenska soldater träffa afghanska kvinnor uppstod nya kartor av den verklighet som vi försökt förstå och stundtals förändra. Dessa kvinnor kunde beskriva sin vardag på andra sätt än vad vi insett tidigare. Det möjliggör ett annorlunda stöd för deras samhälle som vi inte kunnat fått med enkönade lösningar på framtidens fred. Det civila samhället behöver många byggstenar för att fungera. Eftersom världen består till ungefär hälften av kvinnor är det helt nödvändigt att de finns med och utformar framtiden.

Det jag vill åstadkomma med mitt ordförandeuppdrag i OSSEs första kommitté är att bredda bilden i politiken för dessa länder.
Internationellt kan jag inte påstå att det vimlar av kvinnor. Men det är inte alltid de länder som varit demokratier under en längre tid som är mest jämställda. I Frankrikes delegation till OSSE PA finns plats för 13 delegater. Men inte en enda är idag kvinna. Hur påverkar det här den franska gruppens tänkande?

I OSSE PA är vi idag ca 20% kvinnor. På vårt sommarmöte i år hände nåt anmärkningsvärt: första kommitténs tre huvudpersoner är alla kvinnor! Både jag som ordförande, Susanne som vice ordförande och Vilja som rapportör. I denna manliga kommitté har vi klivit fram. Vårt område handlar om Politik och Säkerhet. Vad kommer vårt kvinnliga inflytande att förändra?

Innan jag går in på detta vill jag berätta om valet: När det blev känt att jag tänkte kandidera började en högt uppsatt man att jobba - men inte för att underlätta valet! Han gick runt till länder och uppmanade enskilda (män) att kandidera. En man ställde upp med villkor att jag skulle övertalas att dra tillbaka min kandidatur. Det gjorde jag inte! Då klev mannen av. En annan man som inte varit aktiv utmanade mig istället. Jag vann omröstningen med 49-18. Många män kommenterade det omvända som nu skulle ske med vår kommitté, hur skulle det se ut? Men ingen av dessa sa nåt när scenen bestod av enbart män.

Som jag sagt vill jag bredda bilden av världen. För att få fred i samhällen, länder och i världen måste pusselbitarna läggas rätt. En by som utsätter kvinnor för hot, misshandel och våldtäkt genom att byns brunn ligger lång väg bort, en skola som förtrycker flickor och nekar dem utbildning, ett samhälle som inte hålls ihop fortsätter falla isär. När kvinnor inte är med i konfliktförebyggande, inte med när samhällen planeras, inte är med och utformar och stiftar lagar riskerar att bli ofullständigt.

Jag vill påvisa nödvändigheten av att lyssna och delta, att ifrågasätta och besluta där både män och kvinnor kan delta på lika villkor. Och då måste jag och andra kvinnor säga "Javisst, härligt att bli tillfrågad om uppdraget, självklart klarar jag det fast på mitt sätt så jag tackar ja!"

Och jag kommer att leda gruppen på mitt sätt, med den kompetens och erfarenhet jag har, och hoppas och vet att det kommer att göra skillnad.

lördag 15 september 2012

Indien

Ett annorlunda land, där allt bjuds till den som har pengar.

Försvarsutskottets långresa för den här perioden går till Indien och Japan. Här i New Dehli träffar vi försvarsindustrin i Indien som helst vill köpa hem all kunskap för att själva producera vad landet behöver. Samarbete finns med Sverige på många områden, och vi i det lilla landet långt härifrån spelar en roll för dem.

Saab India Technologies har samarbete och nämner ex Joint Venture med Electronic Warfare och att de köper in sig i största varvet m 250 miljoner. Det gäller att samarbeta. 

Indien är världens största importör av försvarsmaterial. Sverige säljer för 2 miljarder hit, men när vi frågar om vi är stora exportörer hit skrattar de och säger att de köper 50% från Ryssland och att vi knappt märks på banan. Men det vi säljer är de nöjda med.

Vi träffar också "thinktanks", som våra tankesmedjor, där man analyserar omvärlden och hotbilden för landet. Jag upplevde indierna som ett fredsälskande folk som vill göra bilaterala avtal där samverkan har stor betydelse. Men när som helst kan hotbilden accelerera och krutet tändas. Därför vill de ha en säkerhet, inte för att starta krig men för att räknas som en stark spelare som man inte hotar, ifall....

På parlamentet ställer 9 parlamentarer upp på vårt möte på fredag kväll som  inleds med rundvandring och film om deras historia. Vi får höra om Mahatma Gandhi och se film om uppror och elände. Men också om självständighet och demokrati.

70% av befolkningen bor på landsbygd men man har en kraftigt växande medelklass. Parlamentarikerna frågar oss om finanskris och hur vi ser på invandring. Självklart pratar vi om utbildningens nödvändighet och kvinnors situation.

När vi avslutade dagen igår och bussen stannade till vid ett rödljus kom en lortig kvinna och knackade på fönstret. På armen bar hon ett spädbarn. Hon tiggde pengar till mat. Idag kommer en hög barn springande mot oss på trottoaren när vi letar oss fram. De tigger också, lortiga, utan byxor och skor sträcker de fram handen och ber om en slant. Vilken chans i livet har de?

Utmaningen är att lyfta de fattiga miljoner människor som lever på under en dollar om dagen till bättre nivåer. Hälsoläget har förbättrats, men det är enormt mycket kvar. Vi ser människor som bor och lever på gatan samtidigt som vi ser flotta hus och bilar.

Apor korsar vägen framför bussen, glador flyger runt hotellet och en ormvråk dyker ner i en fontän o badar 10 meter ifrån oss.

Vilket land...och ute är det runt 30 grader, på hotellrummet svalt men min förkylning intensifieras av blåsten från luftkonditioneringen. 

Hit kan jag tänka mig att komma tillbaka...

Att kunna åka tåg...

 
Idag firar vi att tågen äntligen rullar på den kustnära järnvägen i norra Sverige. Ådalsbanan är en 18 mils lång järnväg som knyter ihop Botniabanan och Ostkustbanan till en sammanhängande bana mellan Stockholm – Umeå. Den efterlängtade upprustningen av banan skapar förutsättningar för utveckling och framtidstro hos näringsliv och medborgare. Fler arbetstillfällen, bättre miljö, god kompetensförsörjning och ett växande Norrland är några av de förväntningar som den nya järnvägen byggt upp och som vi tror på.
 
För nå de verkligt stora resultaten för Sverige och Norrland behövs dock ytterligare ett antal steg i utvecklingen.

Södra delen av Ådalsbanan, sträckan Sundsvall – Härnösand, har rustats upp för ökade trafikvolymer men är fortfarande 13 km längre än motsvarande vägsträcka. Kurvor och krokar gör att tågen måste hålla låg hastighet, vilket innebär längre restider med tåg än med bil och buss.

Ådalsbanan beräknas kunna ta emot förväntande 50-60 tåg per dygn från Botniabanan, men hur de tågen ska ta sig vidare söderut är fortfarande en olöst fråga då ett av Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår behöver passeras.

På Ostkustbanan mellan Sundsvall – Stockholm passerar idag 70 tåg per dygn med både resenärer och svenska råvaror och produkter till ett värde av fler hundra miljarder per år. Järnvägen är nu fullbelagd och trafiken kan inte utökas utan investeringar i dubbelspår. Trafikverket tvingas redan idag säga nej till ytterligare tåg i trafik. Tio mötesstationer finns i nuvarande plan för infrastruktur 2010 -2021. Mötesstationerna kommer att bidra till en stabilare trafiksituation och öppnar upp för ytterligare några fler tåg per dygn, men påverkar inte restiderna positivt. En tågresa som 1996 tog 3 timmar på sträckan tar idag 3 timmar och 40 minuter.

 Den kustnära järnvägen genom Norrland utgör en primär del i den Botniska korridoren som är basen i ett transnationellt gods- och transportstråk genom Finland, Sverige och vidare ut till Europa.

I dag utvinns malm för 20 miljarder kronor per år som vidareförädlas till ett värde av 550 miljarder i det svenska industrisystemet. Skogsindustrins produktionsvärde uppgår till cirka 220 miljarder per år. De tunga råvarubaserade transporterna står för hela 75 procent av godstransporterna i Sverige. Trafikverkets prognoser visar att efterfrågan på godstransporter kommer att fortsätta öka kraftigt i framtiden. Den svenska infrastrukturens kvalitetsbrister måste åtgärdas för att möta upp denna positiva utveckling.

Att svenska varor kommer fram i tid till kunder ute i Europa är helt avgörande för vår industri och det är på deras exportintäkter som en stor del av vårt välstånd vilar. Den tunga vintern 2010 kom hot om att flytta produktionen och företagen utomlands, närmare marknaderna. Sverige har inte råd med att inte investera i bättre infrastruktur och därmed riskera att det händer.

Endast en investering i Nya Ostkustbanan - ett nytt dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Dubbelspåret halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

I jämförelse med transporter på väg, kan Nya Ostkustbanan avlasta gods från E4:an med motsvarande 1500 långtradare per dygn.

Det är därför av största vikt att Nya ostkustbanan inkluderas i den kommande infrastrukturpropositionen. Vi föreslår också att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa nödvändiga planeringsinsatser.

Idag klipper vi bandet för Ådalsbanan samtidigt som vi ser fram emot att regering och riksdag fullföljer sitt jobb med att bygga hela Sverige och investerar i Nya Ostkustbanan. 2025 står vi redo att klippa band igen, men för att det ska bli verklighet måste vi agera nu!

Lena Asplund (M), riksdagsledamot Västernorrland

Susanne Eberstein (S), riksdagsledamot Västernorrland

Christina Höj Larsen (V), riksdagsledamot Västernorrland

Christina Karlsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Emil Källström (C), riksdagsledamot Västernorrland

Eva Lohman (M), riksdagsledamot Västernorrland

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland

Eva Sonidsson (S), riksdagsledamot Västernorrland


Ulla Andersson (V), riksdagsledamot Gävleborg

Hans Backman (FP), riksdagsledamot Gävleborg

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

Bodil Ceballos (MP), riksdagsledamot Gävleborg

Margareta Kjellin (M), riksdagsledamot Gävleborg

Åsa Lindestam (S), riksdagsledamot Gävleborg

Elin Lundgren (S), riksdagsledamot Gävleborg

Raimo Pärssinen (S), riksdagsledmot Gävleborg

Per Svedberg (S), riksdagsledamot Gävleborg

Tomas Tobé (M), riksdagsledamot Gävleborg

Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot Gävleborg

Bo Källstrand, Landshövding Västernorrlands län

Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län

Sven-Åke Thoresen (S), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande

Sverker Ågren (KD), ordf. regionala nämnden Landstinget Västernorrland

Elvy Söderström, ordf Intresseföreningen Norrtåg

onsdag 29 augusti 2012

Alva Myrdal Akademin

I helgen samlades S-kvinnor till vår utbildningshelg i Norrköping på Marieborgs FHS. Ett gäng laddade tjejer som lyssnade, debatterade och skrattade tillsammans. Kul! Nyttigt! Kamratskapande!

Vi fick lyssna till Lena Sommestad, vår förbundsordförande, som pratade om framtidens hot och möjligheter. Hon sa många viktiga saker, bl a att vi kan välja vår framtid.
Hon satte på sig de demografiska glasögonen och tog oss med på en vandring runt jorden och hur vår befolkning växer och är sammansatt efter ålder. Vi har oerhört olika villkor beroende på var vi bor men i grunden är vi lika. Gapminder kan visa hur världen förändras.

Lisa Pelling från Wien berättade om migrationsfrågor, Jennie K Larsson om svensk integrationspolitik, Amel Grami från Tunisien om kvinnors situation där nu efter valet, Maj-Britt Theorin om vad hon gjort i politiken, Laila Naraghi från Palmecenter om deras verksamhet och Anna Ek om Svenska Freds arbete.

Själv bidrag jag med hur Försvarsutskottet arbetar och hur hotbilden sett och ser ut nu.


söndag 19 augusti 2012

Tjejträff

Idag var det styrelsemöte för S-Kvinnors distriktsstyrelse i Gävleborg. Vi beslutade bland annat att lägga ett möte i Hofors den 2 september och inbjuda alla partitaktiska kvinnor därifrån. Vi hoppas att de vill bilda en klubb för kvinnorna i Hofors. Samma sak senare i Bollnäs. Våra klubbar ska också besökas unde året.

Vi diskuterade också nästa nummer av Tjejnytt som snart ska ges ut. Vi skriver själva och får hjälp med layout. Den går ut till alla medlemmar med jämna mellanrum via epost.

Kvinnojourerna i våra kommuner har varit tungt belastade i sommar. Hur kan vi stötta dem och på vilket sätt behöver de detta stöd?

Möten, debattartiklar, studier mm stod på dagordningen och allt avklarades galant. Härliga tjejer som jobbar på för så många andra.

lördag 18 augusti 2012

BAE systems eller Hägglunds...

bjöd Försvarsutskottet(S) på en häftig uppvisning med det senast vad gäller bandvagn. Nedrusande från berget i full fart körde de i snirkliga banor mitt framför oss. Även Stridsfordon 90 förevisades och vi fick chans att köra bandvagn och åka med i Stridsfordon 90. (Jag avstod dock, hade en rejäl förkylning och hostade oavbrutet, otroligt trist för jag gillar ju sånt här)

Hur konstigt det än kan låta hade jag inte varit upp till Hägglunds trots 10 år i FöU. Vet ju att de ofta tagit emot besök av oss men av nån anledning hade jag inte kunnat delta förrän nu. Och nu känner jag mig nöjd och uppdaterad!


Här är gänget samlat och går igenom deras verkstadslokal. En mycket engagerad verkstadschef tog oss på rundvandring och berättade att det var relativt lätt att få personal på de allra flesta arbetsplatser och att mottot alltid varit "Omöjligt finns inte". Vilken skola ska vi erbjuda för att producera såna ungdomar/arbetare? Han förordade att man arbetat i 3D med t ex spel på datorer, det var en grundnivå på de flestas utbildning. Undrar om vi kan införa det som ämne i skolan? Och tänk så många föräldrar som bråkar på sina barn för att de sitter framför datorn eller TV o spelar...?

Bra samtal på hög internationell nivå om möjligheter och utveckling för BAE Systems, Sverige o världen. Alla de tre senaste arbetsplatsbesöken visade på stor förmåga att ta emot och få oss besökare att förstå verksamhet och organisation och dessutom ett mycket gott värdskap! Stort tack och på återseende!

Dockstavarvet

Här togs Försvarsutskottet(S) emot av K-A Sundin (bilden) och hans kollega Torbjörn Larsson. Efter rundtur på varvet där vi fick se både nybyggnation av båtar och underhåll av ännu fler båtar så fick vi veta om verksamhetens internationella sidor.

Verksamheten hade funnits i familjens ägo sen 1905 men på senare år ägnat sig mera åt yrkesbåtar än de privata båtarna. Man tillverkar bara i aluminium. Verksamheten i Sverige finns på tre ställen med huvudkontor i Docksta.

Varvet levererar till många länder i världen. Stridsbåt 90 lämpar sig utomordentligt för att jaga knarksmugglare i Mexiko på floddeltat fick vi se på en film. Att tillverka en båt som kan vända på nästan ingenting och tvärstanna tack vare vattenjet är perfekt för dessa farvatten.

Lotsbåtar säljs till Danmark, Norge och Tyskland men Sverige har inte köpt nån sen 1986...

Det var full fart i verkstaden, många unga killar arbetade med en mängd olika saker och skrov i blankt material svetsades ihop till stora skrov inför våra ögon.

Häftig verksamhet att få se och kliva innanför och känna av både ljud och lukt i verkstan.
Jättetack för att vi fick komma

MSB Sandön

visade upp sig från sin allra bästa sida när vi i Försvarsutskottet(S) besökte verksamheten. Vi fick information både från MSB och deras verksamhet och kursutbud och hade också turen att få veta en hel del om Folke Bernadotte Akademien (FBA) som delar lokaler med varandra.
Ett gott samarbete korsbefruktar förstod vi.

På bilden Anna-Lena Sörensen och Eva Sonidsson, ett par av mina kollegor i FöU.

Speciellt intressant tyckte jag att det var att se den karta över våra internationella operationer för civil personal i fredsbefrämjande åtgärder var. Som försvarspolitiker känns det ibland som att när militären drar tillbaka sina trupper så försvinner allt. Fast jag vet att det inte är så, men ibland tycker jag att media framställer det så.

På kartan kunde jag se hur FBA arbetar sida vid sida med Rikskriminalpolisen, Tullverket, Kriminalvården och Domstolsverket. Dessutom i fler länder än vi har militär. Allt verkade peka på att det civila samhället måste fungera även efter konflikt.

Vi mötte intresserade chefer och lärare som visade oss deras verksamheter. Kändes verkligen bra! Stort tack till alla!

söndag 12 augusti 2012

Arbetsplatsbesök i Gävle

Förskolebesök och fritidsbesök är alltid spännande! Jag får ta del av så mycket intressant i form av pedagogiska diskussioner och utvecklande samtal.

Den här gången pratade alla mycket om åldersblandade grupper. En del tycker det är bra, andra föredrar strikta åldrar i varje grupp.

Gävle kommun har som många andra ett "pris" på varje barn och dess nuvarande ålder, vilket gör att personalen tvingas ta in många barn för att kunna ha personalstyrka som täcker dagens timmar. Men den här gången sa flera att det är viktigt att hålla gruppen liten - vilket betyder olika många för olika personer - men ändå.

Det går ju inte att ha så många 1-åringar i samma grupp, även om många hade det så. Några gårdar hade samlat de små i deras små grupper och följden blev att de äldre grupperna blev större. Ibland bra, ibland inte. Det gäller att känna att man hinner med...

Utvärdering och dokumentation tar en stor del av tiden. Det är viktigt att göra rätt, att ge barnen den chans som de är värda.

Fritidshemmen har många barn. Här finns ofta barn från förskoleklass och från år 1-3 i skolan. Förskolläraren har ansvar för förskoleklass på förmiddagarna. Fritidspedagogerna går in i skolverksamheten. Självklart är det bra att se barnen i skolmiljö. Men sen ska de orka resten av dagen också. Och då är gruppen jättestor...

Här finns en hel del att göra...!

Surströmingspremiär!

Så här nöjd kan jag se ut när jag får chansen att prova på årets surströmming! Är med i testpanel där jag får möjlighet att provsmaka 14 olika sorter.... och det var skillnad!
Jag vet inte vilken sort jag äter, den är bara märkt med en siffra. Resultatet kommer i SöderhamnsKuriren den här veckan. Det ska bli spännande!

Kommunal Mitt

Arbetsåret har börjat med arbetsplatsbesök. I Gävle tog Kommunal hand om mig och jag hängde med på deras besök till Staffansgården, Pukslagargården och Vikingaskolan.
Alla pratade om sommaren och de sammanslagningar som varit då. I Gävle hade det varit stor sammanslagning, på ett ställe beskrev man 7 gårdar som slogs ihop till en enda. Känd personal skulle vara med, var det sagt. Från en 5-avdelningsgård fanns 3 personal.... hur många kände då barnen?

Är det så här man gör med barnen?

Ännu värre är det på privata ställen, där slog man igen o sa till föräldrar att "nu är det stängt". Här anpassade sig föräldrarna (hoppas de hade möjlighet att ta semester just då) och att de inte var eftertraktade på sina arbeten just den perioden.

Vad gör vi med våra barn? Och vad gör vi med våra föräldrar? Hoppas det kommer en utvärdering inte bara från personalen utan även från föräldrar om vad de anser om detta...

Vem står upp för barnen?

måndag 30 juli 2012

Utbildning


Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda investeringar i utbildning.

Vi har i flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan.

Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. För att vända utvecklingen i skolan vill vi investera i lärares kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.

På svensk arbetsmarknad kommer en växande andel av jobben att kräva en högre utbildning. Därför accepterar vi inte regeringens neddragningar av antalet högskoleplatser utan föreslår fler studieplatser kombinerat med en kvalitetssatsning och utökade praktikmöjligheter.

Vi accepterar inte heller regeringens neddragningar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utan vill investera i fler studieplatser inom såväl den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolan som yrkeshögskolan. I Gävleborg ansökte Yrkeshögskolorna om drygt 30 nya utbildningar. Endast 4 blev beviljade. Detta trots att vi vet att 80 % av dessa utbildningar leder direkt till arbete och att länet behöver just dessa kompetenser. Vi vill se ett nytt kunskapslyft som ska ge fler möjligheten att läsa in gymnasiet och skaffa sig en yrkesutbildning och på så sätt få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Vi vill också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier som garanterar insatser som leder till en gymnasieexamen.

Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning inom högskola eller yrkeshögskola. Regeringen har allt för låga ambitioner för den högre utbildningen.

Forskningen ska bedrivas oberoende, men politiken har ett ansvar för att skapa samarbeten mellan näringslivet, akademien och samhället. Vi vill vidareutveckla de framgångsrika forskningsprogrammen för strategiska områden som den borgerliga regeringen lagt ner.

Regeringen avstår från att investera i utbildning och kunskap som bygger Sverige starkt för att i stället prioritera sänkt krogmoms. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen.

måndag 16 juli 2012

Försvarsberedning

Dags igen för att forma en Försvarsberedning! Det är regeringens priviligie att besluta att det är dags och de utser även ordförande. Det är Cecilia Widegren (M) som får axla ansvaret.
Vi i (S) får 3 platser och jag hoppas jag blir en av partiets utsedda. Just nu är frågan ute till alla (S) i Riksdagen så våra länsbänkar får föreslå.

De som slutligen blir de lyckliga ska i samförstånd prata ihop sig. Vad består hoten mot Sverige av idag och hur ser de ut?

Förra försvarsberedningen, ledd av vår nuvarande försvarsminister Karin Enström kom fram till att inga militära hot fanns under en 10-årsperiod. Det var då det...

Många röster höjs idag att det finns såna hot, många skriver till mig via mail att vi borde uppmärksamma detta. Självklart måste en försvarsberedning göra det!

De kommer att lägga fram ett förslag till beslut där förhoppningsvis alla partier står bakom. Om det finns oenigheter kommer det att lyftast till Försvarsutskottet för att debatteras där.

Så går det till. Nu håller jag tummen att jag blir utvald!

Socialistgruppen i OSSE

träffas regelbundet under de dagar vi har session. Jag har tidigare varit sekreterare där, nu blev jag vald till Ordförande även här!
Det är jag som gjort jobbet, bokat tider o lokal, skrivit mail, kallat, satt ihop de anteckningar o listor vi behöver. Sen har vår ordförande Tony kommit, ibland lite sent (han är från England...)

Det nya för mig med uppdraget är att vi förhandlar med de två andra partigruppernas ordförande, EPP och Liberalerna. Det ska bli kul! Vi förhandlar om personer till de olika posterna, försöker göra upp i godo så vi slipper ställa nån mot nån annan. Ibland uttalar en partigrupp stöd för sin kandidat och kan då få stöd från de andra grupperna.

Men sen är vi som parlamentariker fria att rösta hur vi vill..... Så man vet aldrig hur det slutar!

måndag 9 juli 2012

Ordförande!

I OSSEs 1:a kommitte om Politik och Säkerhet! Ja, det är jag!

Omtumlande... Enormt att i denna manliga organisation med medlemmar från 55 länder där delegaterna oftast är män (Frankrike har 13 platser o alla är män) så väljer de mig!

Ska nu leda 1:a kommittens arbete där det kan handla om Vitryssland, Afghanistan, Moldavien eller kärnvapen, dödsstraff eller fotboll i diktaturer.

Det kommer inte att bli lätt. Men roligt!

måndag 2 juli 2012

OSSEs sommarmöte

Snart dags igen för sommarmötet i OSSEs regi. Den här gången möts vi i Monaco. Känns lite svårt, mest har vi setts i länder som slutar på -stan och det är spännande. Det här känns lite för lyxigt. Vi får väl se...

Jag har skrivit ett Supplementary Item om genderfrågor som berör den egna organisationen. Det är lite ont om kvinnor i ledande positioner, och oftast är det bara män i talarstolen och på scenen. När vår genderansvarige, Hedy Fry från Canada går upp i talarstolen går många män ut. Det finns lite att jobba med.

Förra eller förrförra mötet skrev jag om Afghanistan...

söndag 1 juli 2012

En annorlunda dag

Min svärmor Eva och hennes syster Elsa äger ett torp tillsammans i Hälsingeskogarna. Det har funnits i familjens ägo i 4 generationer. Idag var det friluftsgudstjänst på torpet. Alla tog med sig stolar och Eva och Elsa bjöd på kaffe efteråt. De berättade om släktforskning och hur strävsamt familjerna levt här tidigare.

Idag används torpet, som kallas Oxåsen, sällan för övernattning. Men varje dag går systrarna upp en sväng och tittar till, Elsa bor i närheten och Eva lite längre därifrån.

Vi var ett 30-tal som samlats från byarna runt omkring. En trevlig stund med många
generationer närvarande.

torsdag 28 juni 2012

”Det räcker inte med mötesplatser i Gävleborg”

Botniska korridoren är basen i landets primära gods- och råvarutransportstråk och löper genom Sverige (via Gävleborgskusten) och Finland. Stråket är helt avgörande för näringslivets och samhällets utveckling i Norrland, samt även mycket betydelsefullt för övriga Sverige och Europa. Befintliga kapacitetsbrister för gods- och persontrafiken på flera delsträckor utgör mycket allvarliga hot mot utvecklingen.

Sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand (Ostkustbanan), som utgör södra länken av den Botniska korridoren, är idag en påtaglig flaskhals med stora kapacitetsproblem. Redan idag medför nuvarande situation betydande svårigheter för befintlig trafikering. Det finns f n inga möjligheter att öka och utveckla tågtrafiken, vilket står i tvär kontrast till de prognoser som visar på stora trafikökningar de kommande åren.

Denna sträcka är av stor strategisk betydelse och är avgörande för tågtrafiken och dess utveckling i hela norra Sverige, det vill säga hela Botniska korridorens funktion som en nationell och Europeisk transportled.


Om inte kapaciteten förbättras avsevärt på sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand innebär detta att de ökande transportmängderna av råvaror och gods från norra Sverige får stora svårigheter att komma vidare till södra Sverige och övriga Europa. Samtidigt försämras förutsättningarna ytterligare för persontågstrafiken, som är mycket betydelsefull för Gävleborgs samhällsutveckling.

För att öka kapaciteten finns beslut om att öka antalet mötesplatser på banan mellan Gävle och Sundsvall. Men det räcker inte för att möta den framtida trafikökningen som bland annat öppnandet av Botniabanan för med sig. Risken är också att de positiva effekterna av Botniabanan realiseras endast delvis om Ostkustbanan förblir enkelspårig länge till. Med ytterligare några mötesstationer sväljer sträckan i bästa fall ytterligare ett tiotal tåg per dygn, men då ökar också restiden. Därför är dubbelspår den enda hållbara lösningen. Ett dubbelspår skulle inte bara radikalt minska restiden utan även ta tre gånger mer trafik än ett enkelspår.


Målet måste vara att Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand har ett dubbelspår färdigt senast år 2025. För att det ska bli verklighet måste vi agera nu. Det första steget är att se till att Ostkustbanan inkluderas i den nationella planen för infrastruktur som ska ses över i år. Därför föreslår vi att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa erforderliga planeringsinsatser.


Raimo Pärssinen (s), riksdagsledmot Gävleborg
Åsa Lindestam (s), riksdagsledamot Gävleborg
Per Svedberg (s), riksdagsledamot Gävleborg
Elin Lundgren (s), riksdagsledamot Gävleborg
Lars Beckman (m), riksdagsledamot Gävleborg
Margareta Kjellin (m), riksdagsledamot Gävleborg
Tomas Tobé (m), riksdagsledamot Gävleborg
Anders W Jonsson (c), riksdagsledamot Gävleborg
Hans Backman (fp), riksdagsledamot Gävleborg
Bodil Ceballos (mp), riksdagsledamot Gävleborg
Ulla Andersson (v), riksdagsledamot Gävleborg
Sven-Åke Thoresen (s), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande
Lena Roos (m), Regionstyrelsen Gävleborgs förste vice ordförande
Stig Eng (s), Regionstyrelsen Gävleborgs andra vice ordförande
Eva Tjernström (s), Landstingsstyrelsens ordförande Gävleborg
Tommy Berger (s), Landstingsstyrelsens förste vice ordförande
Patrik Stenvard (m), Landstingsstyrelsens andre vice ordförande
Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län

tisdag 19 juni 2012

Håller de inte ihop?

Läser med förvåning om hur regeringen behandlar Försvarsmaktsfrågorna. En grupp av tre ska lägga förslag, där de tre alla är (M) och dessutom är bara en av de tre från Försvarsdepartemeten, och alldeles nyanställd.
Det här gillar inte (C) som vill ha mer pengar till försvaret, (FP) som vill ha mer pengar till industriprojekt kallat JAS Gripen och Staffan Danielsson som nu känner sig provocerad av detta. Och gruppen på tre, Genomförandegruppen II, verkar vilja dra ner på Försvarspengarna.

Hur ska detta sluta? Och nu ska en försvarsberedning tillsättas, om jag förstod Försvarsminister Karin Enström rätt. Undrar vad den ska göra för att inte göra Genomförandegrupp II:s jobb?

Vi i (S) tror på långsiktighet och stabilitet. Därför gjorde vi upp med regeringen i flera viktiga frågor. Det gällde NBG15, soldatanställningar, sammanslagning av FMV och FMLOG osv (Som för övrigt ska diskuteras i kammaren idag, efter 15.00 troligtvis)

Det finns en del att fundera över, men vad gäller försvaret kan det inte bygga på snabba överenskommelser utan måste vara långsiktigt.

fredag 15 juni 2012

Grattis Hägglunds!

Äntligen en order till Hägglunds sen de miste en till Patria senast. BAE Systems Hägglund i Härnösand kammade hem ordern för uppgradering av CV90 och ska också köpa några nya fordon, ett drygt hundratal. Norge köper!

Jag är glad för Hägglunds skull, vet att det är lättare att sälja på en marknad när fler köper! Och jag är också glad för de som arbetar där, de är trygga för några år framöver i sina arbeten.

Stort Grattis!

Svåra tider?

Det ser inte lätt ut för den borgerliga regeringen: Nu tillsätter (M) en grupp statssekreterare för att ta fram ny budget för Försvarsmakten, utan att Försvarsmakten är med! Mycket underligt i mina ögon, hur ska en nytillsatt statssekreterare i Försvarsdepartementet tillsammans med Finansdepartementets dito kunna prioritera rätt?

Lärde inte sig regeringen från den kritik som kom från Riksrevisionen när det gäller förra misslyckandet då gruppen hette "Genomförandegruppen". De beslutade att handla in material men inte allt fullständigt, men följd av att en del försvarsmaterial i form av fartyg saknar nödvändiga vapen. Och så gör de om det....?

Vår ordförande i Försvarsutskottet, tillika vår talerperson för Socialdemokraterna i dessa frågor, Peter Hultqvist, uttalar sig i DN idag, vilket är läsvärt.

Tror nog att fortsättning följder....

onsdag 13 juni 2012

Nedläggning av förband?

Hör från morgonens nyhetsuppläsare, både radio o TV, att (M) satt ihop en grupp av tunga politiker inom partiet med uppgift att lägga förslag på vilka förband som ska läggas ner. Allt för att kunna köpa SuperJas.....? Tur att vi (S) fick igenom en luftförsvarsutredning genom att förhandla med regeringen om Stridsgrupp 2015. Nu kan den gruppen utreda vilket försvar vi ska ha i luften. Och om regeringen även sätter till en försvarsberedning så kanske vi kan ta ett kliv framåt i vilken hotbilden vi ska rusta oss mot. Konstigt är att det är vi (S) som driver trots att vi är i opposition, och dessutom att regeringen inte har egna nya förslag, bara kör på med samma...

Stridsgrupp 2015

I kammaren idag debatterade vi om Sveriges bidrag till Stridsgrupp 2015. Vi i (S) ville inte att regeringens förslag att vi skulle sätta ihop en ny Stridsgrupp redan 2014 skulle gälla så vi förhandlade.

Orsak till att vi inte ville var att Insatsorganisationen 2014 måste få sätta sig först. Vi är allvarligt oroade över personalförsörjningen dit, vi krävde att lönen skulle ses över, förslag om bonus i ett par omgångar skulle vägas in, bostadsfrågan skulle lösas och ett par saker ytterligare måste tas hänsyn till. Borgarna sa ja till detta.
Och vi ville låta detta verka, så vi sa att nästa stridsgrupp skulle sättas upp nån gång mellan 2015-2018 och då var det OK med att leda den.

Men regeringen hade bråttom, de beslutade att första halvåret 2015 skulle Sverige delta o dessutom leda NBG 2015, Nordic Battle Group 2015.

Ok, vi fick igenom att vi även ska tillsätta en luftförsvarsutredning som tar sikte på tiden efter 2014. Så då får vi väl vara nöjda, allt blev tillgodosett.

tisdag 12 juni 2012

Kolle

Lyssnar till Kolle, nya LO- basen, som beskriver sina viktigaste frågor. Full sysselsättning står överst. Det är helt rätt!

söndag 10 juni 2012

En härlig dag

Gävleborgs S-kvinnor samlades idag på Vadtorp i Söderhamns skärgård. Inbjuden gäst var Lena Sommestad som pratade om förbundets viktigaste frågor, arbete och familj. Eva-Britt Hartikainen berättade om Söderhamns S-kvinnoklubb och arbetet med Moldavien. Emelie och Hannah hade varit på utbildning med Feministiskt forum och var jättenöjda. Malena Lundell fick oss att fundera över vårt behov av studier.

Vadtorp visade sig från sin bästa sida med sol, regn och möjlighet till kvinnokraft. Så många som vi var idag har vi inte varit sen jag gick med i S-kvinnor!

tisdag 5 juni 2012

Bommersvik

I allra bästa väder har jag haft två utvecklande dagar med Organisationsutredningen. Intensivt och engagerat har vi nu analyserat alla de inkomna resultaten från vår remissomgång. Det var varierat! En slutsats vi kunde dra var att det inte bara behövs ändras i stadgar utan även i tillåtande och kultur. Ibland tror vi att stadgar sätter stopp för att göra annorlunda, men det kan vara vår fantasi. Det allra bästa förslaget jag läste var från SSU: Och som en kollega sa "varför gör vi bara inte så här hela tiden?" Nu ska alla våra åsikter sättas ihop till ett förslag som ska tas på kongressen 2013!

måndag 4 juni 2012

Försvarsminister i blåsväder med vindskydd?

Igårkväll intervjuades vår nye försvarsminister Karin Enström på TV, den första officiella intervjun. Jag blir oerhört orolig: Vi socialdemokrater ville inte ta bort plikten, men vi var i minoritet. Vi varnade för att yrkesförsvaret skulle kosta multum. Nu är vi där. Vi tvingar nu regeringen att se över löner, förmåner, bostäder, insatser i missioner för vi vet att det inte fungerar annars. Att ha 10 000 sökande till tjänster betyder för Karin Enström att de är villiga att ta plats i försvaret. I verkligheten är det enbart en knapptryckning. Går jag in o kollar sidan räknas jag som en av dessa, fast jag är kvinna, 56 år och inte tänker mönstra. Det är en bister sanning som inte kommit fram i media. Mer kommer att hända i frågan, just nu skissar vi inom (S) på vårt förslag, kallad budgetmotion, som ska läggas i höst. Vi är oroliga för försvaret!

söndag 3 juni 2012

Lilla syster

Idag träffade jag SSU:arnas tjejklubb och vi fick tillfälle att diskutera internationella frågor ur kvinnoperspektiv. Djupa debatter om Syrien, FN, våldtäkter, vapenexport och Riksdagens ansvar pratade vi om. Och ingen av tjejerna hade fyllt 20 år! Här finns de framtida politikerna hos oss!

fredag 1 juni 2012

Falken

Härom veckan var jag och Eva Sonidsson på promenad för att besöka Falken, ett av våra två skolskepp i Försvarsmakten. De brukar komma uppåt kusten en gång per år och just den här kvällen var både vi och de blivande kadetterna inbjudna. Kadetterna var jättefina i sina uniformer och var ner för att se var de skulle mönstra på inom en kort tid. De skulle inom kort framtid segla uppåt Skottland och lära sig en massa saker under resan.
Eva och jag lärde oss också en massa saker, och sen bjöd vi in besättningen till Riksdagen, ett av de roligaste besöken där frågorna kom i strid ström om vad vi egentligen gjorde och hur omröstningar går till.
Härlig kväll, härligt fartyg och jättehärliga människor! Ett stort tack!

Barn har rätt till båda föräldrarna


Den generösa föräldraförsäkringen är en av de mest uppskattade sociala förmånerna i Sverige. Sedan 1974 finns en föräldraförsäkring som ger både pappor och mammor möjlighet att vara hemma med små barn. Undan för undan har försäkringen förlängts, så att Sverige i dag har världens längsta betalda föräldraledighet.

Men allt har ändå inte blivit som det var tänkt.

När föräldraförsäkringen infördes var idén att män och kvinnor på sikt skulle dela lika på jobb och barn. Föräldraförsäkringen skulle stötta ett jämställt föräldraskap och ett jämställt arbetsliv.

Men idag, nästan fyrtio år senare, har vi fortfarande långt kvar till ett jämställt samhälle.

Kvinnor tar fortfarande ut 80 procent av föräldrapenningen. Samtidigt är kvinnors ställning på arbetsmarknaden långt sämre än mäns. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt bara 70 procent av mäns inkomst. Allt fler kvinnor lever i fattigdom. Det gäller särskilt äldre, ensamstående kvinnor och ensamstående kvinnor med barn.

Vi vet i dag att föräldraförsäkringen är en viktig förklaring till att kvinnor fortfarande har en svag ställning på arbetsmarknaden. Mammors långa föräldraledighet blir ofta första steget i ett familjeliv där kvinnan tar huvudansvaret för hemmet, medan mannen satsar på jobbet.

Kostnaden för kvinnor blir hög. På arbetsmarknaden betraktas alla kvinnor som en mer riskfylld arbetskraft än män. Det resulterar i att arbetsgivare ofta satsar mer på manliga anställda än på kvinniga. Kvinnor får generellt sämre arbetsvillkor, lägre inkomst och lägre pension.

Men män får också betala ett högt pris för ett ojämställt familjeliv. De mister en viktig chans att komma riktigt nära sina barn.

Nyligen höll LO kongress, och ett av kongressens beslut var att kräva en mer jämställd föräldraförsäkring. LO vill att totalt 120 dagar i föräldraförsäkringen ska vikas för varje förälder. Det är en fördubbling jämfört med idag, då vi har 60 vikta dagar.

LO:s beslut är glädjande, och det är också glädjande att TCO driver samma krav: 120 dagar till vardera föräldern. Också Socialdemokraterna har slagit fast att man vill ha fler vikta dagar för varje förälder; med en tredelning av föräldradagarna som ett första steg. Nu gäller det att gå från ord till handling!

Inte minst pappor kommer att ha stor glädje av en mer jämställd föräldraförsäkring. Män som vill vara föräldralediga möter ofta motstånd. Så är det inte minst på manligt dominerade arbetsplatser. Där är föräldraledighet ovanligt och kollegerna prioriterar jobbet. Det är svårt att gå emot etablerade mönster och vara bland de första som vill göra annorlunda.

En undersökning som gjordes för några år sen av landets 250 största företag visade att en tredjedel av arbetsgivarna utövade något slags motstånd mot mäns önskan att kombinera jobb och familj. Män förväntas inte satsa på familjen. De förväntas lägga sin energi på jobbet.

En mer jämställd föräldraförsäkring är en av vår tids viktigaste kvinnofrågor. Men en jämställd föräldraförsäkring handlar i lika hög grad om att värna mäns och barns intressen. Män har rätt att få vara föräldrar på samma villkor som kvinnor. Barn har rätt till båda sina föräldrar.

Lena Sommestad, S-kvinnors förbundsordförande
Åsa Lindestam, S-kvinnors distriktsordförande, Gävleborg