Åsa Lindestams blogg: ”Det räcker inte med mötesplatser i Gävleborg”

torsdag 28 juni 2012

”Det räcker inte med mötesplatser i Gävleborg”

Botniska korridoren är basen i landets primära gods- och råvarutransportstråk och löper genom Sverige (via Gävleborgskusten) och Finland. Stråket är helt avgörande för näringslivets och samhällets utveckling i Norrland, samt även mycket betydelsefullt för övriga Sverige och Europa. Befintliga kapacitetsbrister för gods- och persontrafiken på flera delsträckor utgör mycket allvarliga hot mot utvecklingen.

Sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand (Ostkustbanan), som utgör södra länken av den Botniska korridoren, är idag en påtaglig flaskhals med stora kapacitetsproblem. Redan idag medför nuvarande situation betydande svårigheter för befintlig trafikering. Det finns f n inga möjligheter att öka och utveckla tågtrafiken, vilket står i tvär kontrast till de prognoser som visar på stora trafikökningar de kommande åren.

Denna sträcka är av stor strategisk betydelse och är avgörande för tågtrafiken och dess utveckling i hela norra Sverige, det vill säga hela Botniska korridorens funktion som en nationell och Europeisk transportled.


Om inte kapaciteten förbättras avsevärt på sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand innebär detta att de ökande transportmängderna av råvaror och gods från norra Sverige får stora svårigheter att komma vidare till södra Sverige och övriga Europa. Samtidigt försämras förutsättningarna ytterligare för persontågstrafiken, som är mycket betydelsefull för Gävleborgs samhällsutveckling.

För att öka kapaciteten finns beslut om att öka antalet mötesplatser på banan mellan Gävle och Sundsvall. Men det räcker inte för att möta den framtida trafikökningen som bland annat öppnandet av Botniabanan för med sig. Risken är också att de positiva effekterna av Botniabanan realiseras endast delvis om Ostkustbanan förblir enkelspårig länge till. Med ytterligare några mötesstationer sväljer sträckan i bästa fall ytterligare ett tiotal tåg per dygn, men då ökar också restiden. Därför är dubbelspår den enda hållbara lösningen. Ett dubbelspår skulle inte bara radikalt minska restiden utan även ta tre gånger mer trafik än ett enkelspår.


Målet måste vara att Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand har ett dubbelspår färdigt senast år 2025. För att det ska bli verklighet måste vi agera nu. Det första steget är att se till att Ostkustbanan inkluderas i den nationella planen för infrastruktur som ska ses över i år. Därför föreslår vi att Trafikverket omgående satsar på att färdigställa erforderliga planeringsinsatser.


Raimo Pärssinen (s), riksdagsledmot Gävleborg
Åsa Lindestam (s), riksdagsledamot Gävleborg
Per Svedberg (s), riksdagsledamot Gävleborg
Elin Lundgren (s), riksdagsledamot Gävleborg
Lars Beckman (m), riksdagsledamot Gävleborg
Margareta Kjellin (m), riksdagsledamot Gävleborg
Tomas Tobé (m), riksdagsledamot Gävleborg
Anders W Jonsson (c), riksdagsledamot Gävleborg
Hans Backman (fp), riksdagsledamot Gävleborg
Bodil Ceballos (mp), riksdagsledamot Gävleborg
Ulla Andersson (v), riksdagsledamot Gävleborg
Sven-Åke Thoresen (s), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande
Lena Roos (m), Regionstyrelsen Gävleborgs förste vice ordförande
Stig Eng (s), Regionstyrelsen Gävleborgs andra vice ordförande
Eva Tjernström (s), Landstingsstyrelsens ordförande Gävleborg
Tommy Berger (s), Landstingsstyrelsens förste vice ordförande
Patrik Stenvard (m), Landstingsstyrelsens andre vice ordförande
Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län

Inga kommentarer: