Åsa Lindestams blogg: augusti 2008

måndag 11 augusti 2008

Oro för framtiden!

Vi, socialdemokratiska riksdagsledamöter i Gävleborgs län, är nu oroliga för vårt lands framtid. Den borgerliga regeringen förstår inte att ta vara på de goda tider som vi haft nu i ett par års tid. Deras ofinansierade skattsänkningar spär på inflationen och uppgången i sysselsättningen har börjat avstanna. Detta kommer att bli dyrt för vårt land. Redan nu har många företag svårt att hitta personal som har rätt kompetens för jobben. Därför hade man behövt investera i samhället, istället för att sänka skatterna.
Vi socialdemokrater vill agera på ett helt annat sätt. Vi vill investera i kreativitet och kunskap för vi vet att det ger god utdelning, både för enskilda människor och för vårt samhälle i stort. Kvalificerad arbetskraft behövs för att samhället ska fortsätta att utvecklas.
De yrkesinriktade utbildningarna behöver bli bättre så att de svarar mot arbetsmarknadens behov. Därför behövs större samverkan mellan skolan och arbetslivet. Vi måste satsa på de unga vuxna som saknar gymnasiekompetens, likaväl som vi behöver ge de vuxna som saknar yrkesutbildning en andra chans i arbetslivet. Vi föreslår en satsning på Yrkesvux, som ska utformas så att de som har en utbildning med svag arbetsmarknad kan sadla om. Vi vill, kort sagt, att Sverige ska konkurrera med kunskap och med kompetens – inte med låga löner.
Företagande och entreprenörskap behöver stärkas för att bli en naturlig del i alla utbildningar. Fler behöver få kunskaper om vad det innebär att vara företagare. Det är inte så svårt att starta företag i dag men vi behöver modernisera regelsystemet. Det handlar till exempel om kontakter mellan myndigheter och företag.
Människors arbetslöshet måste brytas, det är slöseri med mänskliga resurser att låta folk gå arbetslösa. Många med utländsk bakgrund har svårt att få arbete, trots att de kanske har en god utbildning i sitt tidigare hemland. Därför är det angeläget att vi inrättar ett nationellt system för validering av kunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt skapa kompletteringsutbildningar för dem som kommer till vårt land.
Vi har idag en välfärd som är trygg och av god kvalitet. Vi har mindre klyftor i samhället än många andra länder. Vi har starka och ansvarstagande fackliga organisationer. Detta tillsammans ger oss ett bra och tryggt samhälle. Detta vill vi socialdemokrater fortsätta att bygga på, för ett nyskapande och modernt Sverige.
Åsa Lindestam
Sinikka Bohlin
Roland Bäckman
Raimo Pärssinen
Per Svedberg

fredag 8 augusti 2008

Regnväder i ekonomin? Klass 1-varning!

Äntligen har Borg vaknat! Nu först har han förstått att den ekonomiska utvecklingen går neråt och säger idag i SvD att regeringen kommer att behöva skriva ner sin tillväxtprognos. Det har vi andra vetat länge. Världsekonomin har gått sämre en längre tid, USAs huspriser faller, exporten minskar och vi är ett litet land, mycket beroende av export. Regeringen ska försöka dämpa nedgången med fortsatta reformer, säger han. Undrar vilken redan hårt pressad grupp de ska ge sig på nu?

torsdag 7 augusti 2008

Maktbalans

Vi måste ta fram de rätta verktygen för at skapa en balans mellan män och kvinnor

Sverige har flera gånger vunnit priset för världens mest jämställda land i internationell jämförelse. Men vi är långt ifrån i mål, och trots att Sverige följer en positiv utveckling, går den alldeles för långsamt, och ett område som är särskilt eftersatt är mäns roll i jämställdhetsarbetet.

Mäns problem med våld är ett av de stora hindren för jämställdhet, det menar bland annat psykologen Hans Åberg, psykolog på en av Sveriges få mansmottagningar i Uppsala. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Förra året lade den borgerliga regeringen fram en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning, men insatserna i handlingsplanen är generellt skrivna, vilket har gjort att den redan fått mycket kritik för att inte innehålla någon tydlig plan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åberg instämmer i kritiken mot regeringens handlingsplan, med hänvisning till att delen om män i handlingsplanen är alldeles för svagt utvecklad. Mansmottagningens arbete går ut på att mannen ska inse att han måste ta ansvar och få redskap att ändra sig. Regeringens handlingsplan understryker främst insatser inom kriminalvården. Men kvinnomisshandel är ett vanligt förekommande problem, få förövare sitter bakom lås och bom, det kan vara din granne, bror eller vän. Idag finns det närmare 20 mottagningar i Sverige som specialiserar sig på att arbeta med män. Vi måste arbeta för att det ska bli fler.

Mansmottagningen i Uppsala uppmärksammar ett problem som den offentliga vården i Sverige inte tagit tag i ännu. Norge är en förebild för jämställdhetsarbetet. De har arbetet med mäns våld mott kvinnor inom den offentliga vården i närmare 20 år. Åberg menar att våld är ett medvetet beteende som man måste få hjälp med att ändra.

Norge förbereder dessutom nu som första land en proposition, som kommer leda till en jämställdhetslag men mannen i fokus. Till grund för den kommer också att ligga en stor attitydundersökning om män och jämställdhet. Det är Norges jämställdhetsminister Karita Bekkemellem som tagit initiativet till propositionen. Jag anser att Sverige bör följa Norges insatser på detta område. Vi Socialdemokrater ser oroande på det faktum att pojkar presterar påtagligt sämre än tjejer i skolan och män toppar dessutom statistiken för dålig hälsa, våld och kriminalitet. Forskning visar på att unga män dör i situationer som är en direkt konsekvens av den rådande mansrollen. Och ett exempel på det här är ju att det är nästan enbart unga män som dör i singelolyckor och trafikolyckor. Det är ingen tvekan den så kallade maktordningen mellan könen har en väldigt, väldigt stor betydelse för människor, för både kvinnor och män, och att det är någonting som man måste ändra på för att vi ska kunna leva, helt enkelt, bättre liv.

Därför ser jag också med skepsis mot den borgerliga regeringens sammanslagning av olika diskrimineringsinstitutioner. Regeringen har dessutom föreslagit en ny diskrimineringslag som knyter ihop alla lagar mot diskriminering som finns idag, där jämställdhetslagen bara utgör en del. Som en följd försvinner jämställdhetsombudsmannen nästa år och slås ihop med de andra diskrimineringsombudsmännen till en enda stor diskrimineringsombudsman. Visst kan det finnas fördelar med att ta ett samlat grepp om diskriminering, men jag tror det finns en överhängande risk att vi kommer ta ett steg tillbaka i jämställdhetsfrågorna genom att bunta ihop jämställdhetsfrågorna med all annan form av diskriminering. Jämställdhetsområdet genomsyrar alla samhällssfärer och bör tas hänsyn till vid alla politiska beslut, handlingsplaner och lagstiftning.

Idag ser situationen ut som sådan att flickor generellt sätt presterar bättre på alla utbildningsnivåer än pojkar, men vi vet att det inte ligger i könsbundenhet, utan det är beroende av hur vi har organiserat samhället och vilka ideal vi tillmäter olika kön.
Vi kan därmed också bryta den negativa utvecklingen. Vi kan, om den politiska viljan finns, skapa redskap att skapa en ideal som bygger på att se män och kvinnor som jämbördiga. Men då måste vi politiker också ge samhällets olika institutioner och organisationer verktygen att exempelvis skapa fler mansmottagningar, kvinnojourer, och stöd i skolan.

För jämställdhet handlar ju faktiskt ytterst om människors lika värde. Men det
handlar naturligtvis om också att det är lika värde överhuvudtaget mellan
människor. Och det är det som man har strävat efter hela tiden i jämställdhetskampen nämligen att kvinnor och män ska leva i balanserade relationer där inte det ena könet har makt över det andra könet. Utan det handlar om att man ska leva i en
maktbalans.


.