Åsa Lindestams blogg: Förskolans dag! Nej till vårdnadsbidrag!

tisdag 13 maj 2008

Förskolans dag! Nej till vårdnadsbidrag!Idag firas förskolans dag över hela landet. Förskolan är en av de viktigaste verksamheter samhället har. Det är också en av de mest uppskattade. När man mäter hur nöjda medborgarna är med olika kommunala verksamheter hamnar förskolan i topp, år efter år. Att den svenska förskolan håller världsklass har uppmärksammats av OECD och i en rad internationella jämförelser. Politiker och tjänstemän från hela världen kommer hit för att se och lära av den svenska modellen om hur man tar hand om och ger kunskap till de yngsta barnen.
Förskolan är hotad
Idag står förskolan inför sitt kanske värsta hot någonsin. De borgerliga vill byta väg, och satsa på vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng istället. Vårdnadsbidraget innebär att man får 3000 kronor i månaden om man avstår från förskola. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) skulle det kosta drygt tre miljarder om året om alla som inte använder förskola idag skulle ta ut detta bidrag. Eftersom regeringen inte lovat några nya pengar kommer dessa pengar att tas ur samma kommunala budget som finansierar förskolan. Naturligtvis kommer det att påverka förskolans kvalitet negativt, och i rena tjänster motsvarar kostnaden cirka 9 000 anställa i förskolan. Att införa en barnomsorgspeng innebär också att ta kommunala skattepengar från förskolan för att ge till föräldrar som ordnar sin barnomsorg på annat sätt. Då finns inga krav på utbildad personal eller läroplaner, och kvaliteten på barnomsorgen sänks.
Vi socialdemokrater har alltid värnat förskolan, ofta i hård strid mot de borgerliga som hållit emot. För tio år sedan införde vi en nationell läroplan för förskolan. Det var en markering av hur viktigt små barns lärande är. Under de följande socialdemokratiska regeringarna genomförde vi reform på reform för att förbättra förskolan. Vi gjorde den billigare med maxtaxan. Vi gjorde den mer tillgänglig när vi infört allmän förskola för fyra- till sexåringar, och införde rätt för arbetslösas barn att gå i förskola. Kommunerna fick mer pengar för att kunna anställa fler i förskolan, med resultatet att barngrupperna minskade. När den borgerliga regeringen tillträdde avbröt de satsningen. Resultatet är att antalet barn per anställd ökar. För hela landet motsvarar det cirka 1600 heltidstjänster i förskolan.
Fortsatta satsningar på förskolan
Vi vill införa allmän förskola för alla treåringar. Vi är för valfrihet mellan kommunala, privata och föräldrakooperativa förskolor, men vill kvalitetssäkra all förskoleverksamhet genom att ställa samma krav på att all verksamhet följer läroplanen och har utbildad personal. Barn och föräldrar har rätt till samma höga kvalitet – oavsett vem som utför verksamheten. Staten ska ge stöd genom att låta det så kallade lärarlyftet omfatta även förskolans personal, så att de anställda kan skaffa sig bättre pedagogisk kompetens och utveckla sina kunskaper, samtidigt som de arbetar halv- eller deltid. Det gör det också lättare för de barn som kan och vill börja lära sig läsa och skriva redan i förskolan. Till hösten kommer vi att föreslå ett ökat stöd till kommunerna så att de kan anställa fler i förskolan, och vi kommer att börja där behoven är som störst.
Vi är stolta över den svenska förskolan, och övertygade om att den är värd att bygga vidare på. Förskolan är inte något nödvändigt ont, som de borgerliga ibland tycks mena. Den är viktig för barnen, och vi vet att de allra flesta föräldrar håller med oss om detta. Därför kommer vi att ta strid för förskolan mot alla de borgerliga förslag som urholkar resurserna till förskolan, hotar kvaliteten och ökar barngrupperna.
Åsa Lindestam


Sinikka Bohlin
Raimo Pärssinen
Per Svedberg
Roland Bäckman
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

Inga kommentarer: