Åsa Lindestams blogg: Järnväg längs Norrlandskusten!

söndag 12 oktober 2008

Järnväg längs Norrlandskusten!EU kan vara med och betala järnvägen längs Norrlandskusten
När Sverige nästa år är ordförande i EU bör regeringen verka för att den Botniska korridoren prioriteras i EU. Projektet som bland annat består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan kan då få ekonomiskt stöd av EU. Det skriver Åsa Lindestam, Agneta Lundberg och Lars U Granberg i en gemensam riksdagsmotion.
Den Botniska korridoren är transportkorridoren mellan råvaruproduktionen i norra Sverige och förädlingsindustrin/marknaden i södra och mellersta Sverige och i Europa. Den består av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan längs norrlandskusten och fortsätter därefter ner mot Stambanan till anslutningen mot Nordiska triangeln i Mjölby. Den fortsätter också på den finska sidan med den transportkorridor som binder samman norra och södra Finland.
Motionärerna konstaterar att länderna kan få 10–30 procent i EU-stöd för prioriterade projekt, den högre procentsatsen för nationsgränsöverskridande trafik.
- Sverige har inte speciellt aktivt drivit nationsöverskridande projekt inom EU, utan det har främst varit de olika trafikverken som har talat vart och att för sina respektive områden. Det krävs god samordning mellan de olika trafikslagen så att man får större styrka bakom de svenska förslagen. Som ordförandeland under 2009 borde regeringen därför ta tillfället i akt och med kraft verka för att den Botniska korridoren prioriteras i EU, säger Åsa Lindestam (s).

Inga kommentarer: