Åsa Lindestams blogg: Många avhopp inom försvaret

fredag 29 oktober 2010

Många avhopp inom försvaret

Fråga
2010/11:29 Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten
av Åsa Lindestam (S) till försvarsminister Sten Tolgfors (M)
I medierna rapporteras att Försvarsmakten tappar helikoptertekniker i och med att det nya anställningsavtalet träder i kraft. 18 unga officerare vid Helikopterflottiljen har valt att inte skriva på det nya avtalet om internationell tjänstgöring. De flesta är enligt medierna högst specialiserade helikoptertekniker och därmed en kritisk kompetens vars förlust påverkar Försvarsmaktens helikopterförmåga.
Samtidigt pågår det en upphandling av nya medeltunga helikoptrar, helikopter 16, där både Sikorsky och Eurocopter enligt medierna har lagt anbud. Ett beslut om nya medeltunga helikoptrar ska enligt försvarsministern fattas under hösten.
Den nya helikopter 16 ska täcka den brist som i dag uppstår främst åren 2013–2017. Helikoptrarna ska enligt försvarsministern användas i Afghanistan, men är samtidigt en resurs för hela Sveriges säkerhet om en omfattande kris skulle uppstå.
Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern:
Hur påverkar, enligt försvarsministerns ställningstagande, tappet av helikoptertekniker Försvarsmaktens förmåga att integrera ett nytt helikoptersystem?

1 kommentar:

Unknown sa...

Riksrevisionens granskning av förbandsuppbyggnaden av stridsgruppen NBG08 har följande rubriker i rapporten:
 BG08 organiserades och styrdes inte på ett effektivt sätt.
 NBG08 saknade rätt materiel och hade inte tillräcklig utbildning när beredskapsperioden började.
 Bristande styrning av personalförsörjningen.
 NBG08 var inte tillräckligt samövat.
 Otillfredsställande kostnadskontroll under uppbyggnaden.
 [O]Förmåga att transportera stridsgruppen.
 Sen och otillräcklig rapportering till riksdagen.

Riksrevisionen sammanfattar:
”…Riksrevisionen [bedömer] att Försvarsmaktens och regeringens arbete med stridsgruppen inte organiserades och styrdes på ett effektivt sätt.

Personalförsörjning, materielförsörjning och samövning är tre väsentliga faktorer för att producera ett förband som sedan kan lösa sina uppgifter. Styrningen av varje enskild produktionsfaktor och samordningen av dessa är grundläggande för att skapa ett fungerande förband. Under produktionen av NBG08 fanns brister i alla dessa avseenden.

Högkvarteret hade inte en tillräcklig kontroll över materielförsörjningen. Förbandet hade därför inte tillgång till rätt materiel eller tillräcklig utbildning förrän halva beredskapsperioden förlöpt. Inte heller personalförsörjningen styrdes på ett samordnat sätt.

NBG08 var inte tillräckligt samövat och de brister som framkommit i granskningen får Riksrevisionen att ifrågasätta om förbandet hade förutsättningar att klara de taktiska uppgifterna mot scenarierna på den högre konfliktnivån.

[…]De ekonomiska aspekterna i produktionen av NBG08 prioriterades varken i planeringen eller i de styrande förbandsmålsättningarna. Kostnadskontrollen var därför otillfredsställande under produktionen av NBG08.

Regeringens återrapportering till riksdagen var sen och otillräcklig och riksdagen har därmed inte fått en rättvisande bild. Den stridsgrupp som producerades svarade inte mot regeringens förslag till riksdagen. Mer än dubbelt så många svenska soldater stod i beredskap och NBG08 kostade flera gånger mer än vad riksdagen hade föreställts.

Chefen för ledningsstaben, generallöjtnat Jan Salestrand, kommenterar på försvarsmaktens hemsida Riksrevisionens rapport:
”Först efter att en styrka varit insatt kan man med säkerhet veta om den klarade sina uppgifter eller inte. Allt annat är bedömningar som från mitt perspektiv är svåra att värdera. Min tydliga uppfattning är dock, att NBG var väl förberedd och hade goda förutsättningar att lösa sina uppgifter om den hade blivit insatt.”

Oavsett vilken oönskad egenskap som är mest besvärande - megalomani eller enfald - så framstår varumärkesförlusten för försvarsmakten som betydande.