Åsa Lindestams blogg: Anfall är bästa försvar – eller?

torsdag 6 november 2008

Anfall är bästa försvar – eller?


Försvarsministern har skjutit den försvarspolitiska propositionen framför sig i sex månader. Att en så stor och viktig myndighet som Försvarsmakten lämnas utan besked om framtiden är anmärkningsvärt. Nu riskerar dessutom interna bråk med folkpartiet att ytterligare försena viktiga beslut. Att Sten Tolgfors försöker rikta ljuset från bristerna i den egna politiken genom angrepp på oppositionen är inte förvånande.
Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och Mona Sahlin har bjudit in till partiledaröverläggningar för att hitta en bred lösning på framtidens försvarspolitik. Detta har Fredrik Reinfeldt avvisat. Därmed har den borgerliga regeringen brutit mot den långa traditionen av blocköverskridande försvarsbeslut.
Vi socialdemokrater vill ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar. Vi vill fortsätta omställningen till ett modernt gripbart insatsförsvar. Sveriges försvar ska bygga på en solid grund utifrån landets behov men bidra till internationell fred och säkerhet. Sveriges deltagande i den nordiska snabbinsatsstyrkan 2008 fungerade som en viktig motor i Försvarsmaktens omställning Vi vill att Sverige deltar i nästa insatsstyrka, men vi menar att det inte är rimligt att Sverige ska ta på sig ett ledar ansvar vart tredje år.
Att bidra till internationell fred och säkerhet har alltid varit viktigt för socialdemokratin. Men vi ser också de problem som Försvarsmakten behöver lösa fram över. Därför är vi beredda att tillfälligt minska ambitionen på det internationella området. Det menar vi är möjligt genom att avsluta den militära insatsen i Kosovo. Vi har varit med och bidragit till fred och säkerhet i Kosovo sedan 1999 och det är nu dags att fasa ut det militära stödet men fortsätta det civila.
Flexibel och funktionell försvarsmateriel är en grundbult i ett modernt försvar, vi menar dessutom att en inhemsk försvarsindustri både bidrar till Sveriges oberoende och gagnar Sverige som industrination. Även här har regeringen misslyckats med att leverera en nationell strategi för försvarsindustrin. Än en gång satte finansdepartementet käppar i hjulet.
Vi socialdemokrater vill ha ett effektivt försvar och är övertygade om att det går att minska försvarsbyråkratin. Vi vill bland annat se en mer samordnad logistikprocess där industrin kan vara med och ta ett ökat ansvar.
Vi socialdemokrater vill vidare ha ett folkligt förankrat försvar. Vi tror inte på en yrkesarmé. Pliktutredningen bör överväga att behålla plikten och låta fler genomgå en kortare värnpliktsutbildning på ca tre månader. Därefter skulle soldaten kunna välja om den vill gå en betald längre utbildning till insatsförsvaret alternativt utbildas vidare inom ramen för Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkor. En sådan modellstärker försvarets folkförankring, ökar flexibiliteten, breddar kompetensbasen inom Försvarsmakten, samt ökar möjligheten att upprätthålla förmågor och nå uthållighet i insatser.
Socialdemokraternas moderna, effektiva och folkligt förankrade försvar står således i skarp kontrast till regeringens slarviga, hattiga och oseriösa försvarspolitik.
Anders Karlsson (s)
Ordförande i Försvarsutskottet
Åsa Lindestam (s) ledamot i försvarsutskottet

Inga kommentarer: