Åsa Lindestams blogg: NATO ska vi inte gå med i!

lördag 7 februari 2009

NATO ska vi inte gå med i!

Varför så angelägen om att (S) omprövar sin ståndpunkt i Nato-frågan?

Varför är Göran Pettersson (M) på EUportalen så mån om att vi inom socialdemokratin ändrar vår ståndpunkt när det gäller Natofrågan? Vårt politiska alternativ är enigt om att Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Om det moderata partiet vill se ett svenskt medlemskap så vore det på sin plats att föra en debatt med sina allianspartier. Det är på högersidan i svensk politik som det finns en splittrad syn på säkerhetspolitiken.

Vi socialdemokraterna är fast övertygade om att Sverige även fortsättningsvis ska vara militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria. Militär alliansfrihet betyder inte passivitet.

Skälen till att vi slår vakt om den militära alliansfriheten är följande:

1. Sverige är medlem av en politisk allians – EU – som har betydligt fler verktyg till sitt förfogande än NATO när det gäller att möta de nya hoten t.ex. genom handel, bistånd och diplomati. Det kallas ibland EU:s mjuka makt. EU:s solidaritetsklausul är mycket tydlig. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land och inte heller om ett nordiskt land skulle drabbas. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.
2. Sverige bör bibehålla sin handlingsfrihet. Som medlemsland i NATO vore det troligt att Sverige skulle utsättas för starka politiska påtryckningar. Vi har kunnat se hur USA t ex krävde att medlemsländer skulle delta militärt i Irak trots att NATO som organisation inte deltog.
3. Vår militära alliansfrihet ger oss starkare möjlighet och trovärdighet att vara pådrivande i det globala nedrustningsarbetet. Kärnvapenanvändning är fortfarande en del av vissa Natoländers försvarsdoktriner.
4. Vi bör själva förbehålla oss rätten att utforma storlek och inriktning på vårt försvar baserat på vår egen säkerhetspolitiska bedömning.
5. Den militära alliansfriheten har ett starkt stöd hos det svenska folket vilket ger vår säkerhetspolitiska hållning stark legitimitet.


Sveriges samarbete med Nato har blivit möjligt eftersom Nato har förändrats sedan det kalla kriget. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet samt för internationellkrishantering. Sverige deltar i vissa FN-stödda fredsbevarande operationer som leds av NATO. Vårt samarbete med Nato, i FN-mandaterade fredsbevarande insatser är viktigt, men samtidigt är vi tydliga med att Sverige inte ska delta i militära operationer som har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga försvarsgarantier.

Göran Pettersson bör om han vill driva ett svenskt Nato-medlemskap snarare vända sig till sina allianspartier för att få stöd för sin politik. Oppositionen är inte intresserad av att lämna den militära allianfriheten.

Inga kommentarer: